انتشارات موج دانش

تشریح مغز

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

در تشریح مغز برای بهتر دیده شدن شیارهای مغز چکار می توان کرد؟ 5/0 بقایای پرده مننژ را از روی مغز جدا کرد.
بخش هایی از مغز گوسفند که از سطح پشتی قابل مشاهده هستند نام ببرید. (سه مورد) 75/0 لوب های بویایی، نیمکره های مخ، شیار بین دو نیمکره، کرمینه مخچه، نیمکره های مخچه هر مورد 25/0
بخش هایی از مغز گوسفندکیاسم که فقط در سطح شکمی قابل مشاهده هستند نام ببرید (3 مورد). 75/0 کیاسمای بینایی- مغز میانی- پل مغزی و بصل النخاع
با توجه به شکل مقابل که سطح پشتی مغز گوسفند را نشان می دهد نام بخش های مشخص شده را بنویسید. 5/0 1. شیار بین دو نیمکره 2. کرمینه مخچه
با توجه به شکل مقابل که سطح شکمی مغز گوسفند را نشان می دهد نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. 75/0 1. لوب های بویایی 2. کیاسمای بینایی 3. مغز میانی 4. پل مغزی
با توجه به شکل مقابل که سطح شکمی مغز گوسفند را نشان می دهد یک وظیفه برای هر یک از بخش های شماره گذاری شده بنویسید. 75/0 هر مورد صحیح 25/0  
برای مشاهده رابط پینه ای در تشریح مغز چکار می توان انجام داد؟ 75/0 با انگشتان شست به آرامی دو نیمکره را از محل شیار بین آنها از یکدیگر فاصله دهید و بقایای پرده های مننژ را از بین دو نیمکره خارج کنید.
برای مشاهده رابط سه گوش در هنگام تشریح مغز گوسفند چه کار باید انجام دهیم؟ 75/0 با نوک چاقوی جراحی در جلوی رابط پینه ای برشی کم عمق ایجاد کرده و به آرامی فاصله نیمکره ها را بیشتر کنید.
در مغز گوسفند رابط …………. در زیر رابط …………….. قرار دارد. 5/0 سه گوش، پینه ای
محل بطن های 1 و 2 مغز گوسفند را بنویسید. 5/0 دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش
اجسام مخطط مغز گوسفند در …………… قرار دارند. 5/0 داخل بطن های 1 و 2
دو بخش موجود در داخل بطن های 1 و 2 مغز گوسفند را فقط نام ببرید. 5/0 اجسام مخطط، شبکه های مویرگی
شبکه های مویرگی داخل بطن های 1 و 2 مغز چه نقشی دارند؟ 5/0 مایع مغزی نخاعی را ترشح می کنند.
با توجه به شکل مقابل که تشریح مغز گوسفند را نشان می دهد بنویسید برای مشاهده این حالت کدام بخش باید برش داده شود؟ 25/0 رابط پینه ای
با توجه به شکل مقابل بخش های خواسته شده در مغز تشریح شده گوسفند را نام گذاری کنید. 1 1. اجسام مخطط 2. رابط سه گوش 3. اپی فیز 4. برجستگی های چهارگانه
بخش های شماره گذاری شده را در تصویر مغز تشریح شده گوسفند نام گذاری کنید. 75/0 1. رابط پینه ای 2. بطن چهارم 3. درخت زندگی
با توجه به شکل تشریح شده مغز بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 1 1. تالاموس 2. اپی فیز 3. بطن سوم 4. رابط پینه ای
با توجه به شکل تشریح مغز گوسفند بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 75/0 1. بصل النخاع 2. رابط پینه ای 3. پل مغزی
در تشریح مغز گوسفند بلافاصله بعد از برش رابط سه گوش کدام دیده می شود؟ 25/0 تالاموس
در مغز گوسفند چند تالاموس وجود دارد و نسبت به هم چگونه قرار گرفته اند. 75/0 دو تالاموس که با یک رابط به هم متصل هستند.
دو تالاموس گوسفند را می توان با …………….. از هم جدا کرد. 25/0 کمی فشار
بطن سوم مغز گوسفند در ……………….. قرار دارد. 25/0 عقب تالاموس ها
در مغز گوسفند، در لبه پائین تالاموس ها ……………….. قرار دارد. 25/0 غده رو مغزی (اپی فیز)
در مغز گوسفند، برجستگی های چهارگانه در (جلو/ عقب) اپی فیز قرار دارند. 25/0 عقب
در تشریح مغز گوسفند بعد از برش کرمینه مخچه در امتداد شیار بین دو نیمکره کدام دو بخش قابل مشاهده هستند؟ 5/0 درخت زندگی و بطن چهارم
برای مشاهده درخت زندگی در مغز گوسفند، کدام بخش و چگونه باید برش داده شود؟ 75/0 کرمینه مخچه در امتداد شیار بین دو نیمکره مخچه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

2 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.