انتشارات موج دانش

حفظ تعادل

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

بخش دهلیزی گوش از چه قسمت هایی ساخته شده است؟ ۵/۰ سه مجرای نیم دایره ای شکل عمود بر هم (در سه جهت فضا)
درون مجاری نیم دایره ای گوش ………………. حس ……….. قرار دارد. ۵/۰ یاخته های مژک دار، تعادل
گیرنده های حس تعادل چگونه بوده و در کجا قرار دارند؟ ۷۵/۰ یاخته های مژک دار هستند که درون مجاری نیم دایره قرار دارند.
چه عامل باعث تحریک گیرنده های تعادلی گوش می شود؟ ۵/۰ حرکت سر
درون مجاری نیم دایره گوش از ………………. پر شده است. ۲۵/۰ مایعی
مژک های یاخته های گیرنده تعادل در ……………… قرار دارند. ۲۵/۰ ماده ای ژلاتینی
چرخش سر چگونه باعث تحریک گیرنده های تعادلی می شود؟ ۷۵/۰ با چرخش سر مایع درون مجرا به حرکت در می آید و ماده ژلاتینی را به یک طرف خم می کند مژک های یاخته های گیرنده خم و این گیرنده ها تحریک می شوند.
شاخه دهلیزی عصب گوش از چه چیزی تشکیل شده است؟ ۵/۰ آکسون یاخته های عصبی حسی
دو بخش عصب گوش را نام ببرید. ۵/۰ شاخه دهلیزی (تعادلی) و شاخه حلزونی (شنوایی)
پیام های عصبی بخش دهلیزی گوش به کجا ارسال می شوند؟ ۵/۰ مغز بویژه مخچه
پیام های عصبی بخش دهلیزی گوش چه اطلاعاتی را به مغز می برد؟ ۵/۰ مغز را از موقعیت سر آگاه می کند.
مغز برای حفظ تعادل از کدام بخش های بدن اطلاعات دریافت می کند؟ ۵/۰ بخش دهلیزی گوش و گیرنده های وضعیت
با توجه به شکل مقابل که گوش درونی را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ مجاری نیم دایره ۲٫ حلزون ۳٫ عصب تعادلی
بخش های شماره گذاری شده در شکل گوش درونی را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ محل قرار گرفتن گیرنده ها ۲ عصب تعادلی
شکل مقابل ساختار بخش دهلیزی گوش را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ یاخته مژکدار ۲٫ مژک ۳٫ پوشش
با توجه به شکل مقابل بخش های مشخص شده در مجاری نیم دایره گوش را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ مایع درون مجاری نیم دایره ۲٫ پوشش ژلاتینی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.