انتشارات موج دانش

بویایی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

در انسان گیرنده های بویایی در ……………… قرار دارند. ۵/۰ سقف حفره بینی
گیرنده های بویایی انسان چه ساختاری دارند؟ ۵/۰ این گیرنده ها یاخته های عصبی اند که دندریت هایشان مژکدار است.
چه عاملی باعث تحریک گیرنده های بویایی انسان می شوند؟ ۵/۰ مولکولهای بودار هوای تنفسی
در انسان پیام های بویایی از چه طریقی و به کدام بخش مغز می روند؟ ۵/۰ از طریق آسه (آکسون) گیرنده های بویایی به لوب های (پیازمید) بویایی مغز می روند.
پیام های بویایی پس از عبور از پیاز بویایی سرانجام به …………… ارسا می شوند. ۵/۰ قشر مخ
با توجه به شکل مقابل که بخشی از بینی و مغز انسان را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ پیاز یا لوب بویایی ۲٫ آکسون (آسه) ۳٫ مژک های گیرنده بویایی
بخش های مشخص شده در شکل مقابل را که مربوط به بینی می باشد نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ مژک های گیرنده بویایی ۲٫ گیرنده بویایی
در شکل مقابل هر شماره را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ پیاز بویایی ۲٫ حفره بینی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.