انتشارات موج دانش

چشایی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

جوانه های چشایی در کدام بخش های بدن انسان قرار دارند؟ ۵/۰ دما و برجستگی های روی زبان
نام دو نوع یاخته موجود در جوانه های چشایی را بنویسید. ۵/۰ گیرنده چشایی و یاخته نگهبان
با توجه به شکل مقابل که یک جوانه چشایی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ منفذ ۲٫ گیرنده چشایی ۳٫ یاخته نگهبان
شکل مقابل کدام ساختار حسی انسان را نشان می دهد نام آن را نوشته و نام بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰ جوانه چشایی، مژک های چشایی
چه عاملی باعث تحریک گیرنده های چشایی می شود؟ ۵/۰ ذره های غذایی حل شده در بزاق
انسان علاوه بر شیرینی و شوری کدام مزه های اصلی را درک می کند؟ نام ببرید. ۷۵/۰ ترشی، تلخی و مزه اومامی
اومامی از نظر لغوی به چه معنی می باشد؟ ۲۵/۰ لذیذ
اومامی برای توصیف یک مزه …………….. به کار می رود. ۲۵/۰ مطلوب
اومامی مزه کدام غذاها می باشد؟ مثال بزنید. ۷۵/۰ اومامی مزه غالب غذاهایی است که آمینواسید گلوکامات دارند مانند عصاره گوشت
سرماخوردگی چه تاثیر بر درک درست مزه غذاها دارد؟ چرا؟ ۷۵/۰ وقتی سرما خورده ایم و دچار گرفتگی بینی شده ایم مزه غذاها را به درستی تشخیص نمی دهیم چون حس بویایی در درک مزه غذا تاثیر دارد.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.