انتشارات موج دانش

پردازش اطلاعات حسی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

چرا با وجود یکسان بودن ماهیت پیام های عصبی گیرنده های مختلف هر یک از این پیام ها به شکل های متفاوتی تفسیر می شوند؟ ۷۵/۰ چون پیام هایی که هر نوع از گیرنده های حسی ارسال می کنند به بخش یا بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی مرکزی و قشر مخ وارد می شوند.
پیام های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از کدام دو بخش عبور می کنند نام ببرید. ۵/۰ چلیپای بینایی و تالاموس (نهنج)
منظور از چلیپای (کیاسمای) بینایی چیست؟ ۵/۰ چلیپای بینایی محلی است که بخشی از آکسون های عصب بینایی یک چشم به نیم کره مقابل می روند.
پیام های بینایی سرانجام به ……………… قشر مخ وارد می شوند. ۵/۰ لوب های پس سری
محل نهایی پردازش پیام های بینایی کجاست؟ ۵/۰ لوب های پس سری
پیام های بینایی در لوب های پس سری ……………… می شوند. ۲۵/۰ پردازش

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.