انتشارات موج دانش

گیرنده های مکانیکی خط جانبی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

انسان چگونه می تواند پرتوهای فرابنفش را درک کند؟   به کمک دستگاه های ویژه
گیرنده های مکانیکی خط جانبی:    
در دو طرف بدن ماهی ها ساختاری بنام ……………… وجود دارد. ۲۵/۰ خط جانبی
درون کانال خط جانبی یاخته های ……………… وجود دارد که به ……………. حساس هستند. ۵/۰ مژکداری- ارتعاش آب
مژک های گیرنده های خط جانبی در …………… قرار دارند. ۲۵/۰ ماده ای ژلاتینی
گیرنده های خط جانبی نسبت به چه چیزی حساس می باشند؟ ۵/۰ نسبت به ارتعاش آب
گیرنده های خط جانبی چگونه تحریک می شوند؟ ۷۵/۰ جریان آب در کانال، ماده ژلاتینی را به حرکت در می آورد حرکت ماده ژلاتینی یاخته های گیرنده را تحریک می کند.
ماهی به کمک خط جانبی از وجود ……………….. و ………………… در پیرامون خود آگاه می شود. ۵/۰ اجسام و جانوران دیگر
شکل مقابل کدام ساختار بدن ماهی را نشان می دهد فقط نام آن را بنویسید. ۲۵/۰ خط جانبی
در شکل مقابل که بخشی از ساختار خط جانبی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ پوشش ژلاتینی ۲٫ مژک ها
بخش های مشخص شده در شکل مقابل را که قسمتی از خط جانبی را نشان می دهد نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ یاخته پشتیبان ۲٫ یاخته مژک دار
با توجه به شکل مقابل که ساختار خط جانبی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ منفذ کانال ۲٫ عصب ۳٫ کانال خط جانبی
گیرنده های شیمیایی مگس در کجا قرار دارند؟ ۵/۰ در موهای حس روی پاها
گیرنده های شیمیایی مگس چه نقشی دارند؟ ۵/۰ این گیرنده ها انواع مولکولها را تشخیص می دهند
در مگس گیرنده های ……………… در ………………. روی پاها قرار دارند. ۵/۰ شیمیایی، موهای حسی
مگس ها چگونه می توانند انواع مولکولها را تشخیص دهند؟ ۵/۰ به کمک گیرنده های شیمیایی موجود در موهای حسی روی پاها
شکل مقابل کدام گیرنده حسی مگس را نشان می دهد؟ ۲۵/۰ گیرنده های شیمیایی موهای حسی روی پاها
با توجه به شکل مقابل که گیرنده های شیمیایی موهای حسی روی پاهای مگس را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۱ ۱٫گیرنده های شمیایی ۲٫ موس حسی ۳٫ دندریت ها ۴٫ منفذ

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.