انتشارات موج دانش

گیرنده های شیمیایی در پا

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

گیرنده های شیمیایی مگس در کجا قرار دارند؟ ۵/۰ در موهای حس روی پاها
گیرنده های شیمیایی مگس چه نقشی دارند؟ ۵/۰ این گیرنده ها انواع مولکولها را تشخیص می دهند
در مگس گیرنده های ……………… در ………………. روی پاها قرار دارند. ۵/۰ شیمیایی، موهای حسی
مگس ها چگونه می توانند انواع مولکولها را تشخیص دهند؟ ۵/۰ به کمک گیرنده های شیمیایی موجود در موهای حسی روی پاها
شکل مقابل کدام گیرنده حسی مگس را نشان می دهد؟ ۲۵/۰ گیرنده های شیمیایی موهای حسی روی پاها
با توجه به شکل مقابل که گیرنده های شیمیایی موهای حسی روی پاهای مگس را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۱ ۱٫گیرنده های شمیایی ۲٫ موس حسی ۳٫ دندریت ها ۴٫ منفذ

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.