انتشارات موج دانش

گیرنده مکانیکی صدا در پا

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

با توجه به شکل مقابل که نوعی گیرنده حسی جیرجیرک را نشان می دهد بخش شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۲۵/۰ پرده صماخ
شکل مقابل کدام نوع گیرنده جیرجیرک را نشان می دهد؟ ۵/۰ گیرنده مکانیکی صدا در پا
گیرنده های مکانیکی صدا در کدام بخش بدن جیرجیرک قرار دارند بطور دقیق بنویسید. ۵/۰ روی پاهای جلویی جیرجیرک
روی ……………… جیرجیرک یک …………….. وجود دارد که ……………… روی آن کشیده شده است. ۷۵/۰ پاهای جلویی، محفظه هوا، پرده صماخ
گیرنده های مکانیکی صدا در جیرجیرک به کجا متصل هستند؟ ۲۵/۰ به پرده صماخ
جیرجیرک به کمک گیرنده های مکانیکی موجود در پاها کدام محرک را دریافت می کند؟ ۲۵/۰ صدا

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.