انتشارات موج دانش

گیرنده نوری چشم مرکب

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

چشم مرکب در کدام گروه جانوران دیده می شود؟ ۲۵/۰ حشرات
چشم مرکب از ……………….. تشکیل شده است. ۵/۰ تعداد زیادی واحد بینایی
اجزای سازنده یک واحد بینایی چشم مرکب را نام ببرید. ۷۵/۰ یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرنده نوری
هر واحد بینایی چشم مرکب ……………. از ………………… را ایجاد می کند. ۵/۰ تصویر کوچکی، بخشی از میدان بینایی
تصویر ایجاد شده توسط چشم مرکب چگونه است؟ ۲۵/۰ موزائیکی
اطلاعات حاصل از چشم مرکب در کجا یکپارچه می شوند؟ ۲۵/۰ دستگاه عصبی جانور
گیرنده های نوری زنبور چه ویژگی خاصی دارد؟ ۵/۰ توانایی دریافت پرتوهای فرابنفش را نیز دارد
کدام جانوران توانایی دریافت پرتوهای فرابنفش را دارند و چگونه؟ ۵/۰ بعضی حشرات مانند زنبور به کمک گیرنده های نوری
شکل مقابل ساختار کدام یک از حواس حشرات را نشان می دهد طور دقیق بنویسید. ۵/۰ یک واحد بینایی چشم مرکب
اجزای شماره گذاری شده در یک واحد بینایی چشم مرکب را در شکل مقابل نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫قرنیه ۲٫ عدسی ۳٫ یاخته های گیرنده نور
دو ویژگی تصویر ایجاد شده توسط چشم مرکب را بنویسید. ۵/۰ ۱٫ موزائیکی است ۲٫ رنگی می باشد

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.