انتشارات موج دانش

گیرنده فروسرخ مار زنگی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

کدام جانوران می توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند نام برده و یک مثال بزنید. ۵/۰ برخی مارها مانند مار زنگی
محل دقیق قرارگیری پرتوهای فروسرخ در مار زنگی را بنویسید. ۷۵/۰ در جلو و زیر چشمان مار و در داخل سوراخ
نقش گیرنده های فروسرخ در مار زنگی را بنویسید. ۷۵/۰ به کمک این گیرنده ها مار پرتوهای فروسرخ تابیده شده از بدن شکار را دریافت می کند و محل آن را در تاریکی تشخیص می دهد.
با توجه به شکل مقابل بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ چشم ۲٫ محل گیرنده فروسرخ
دوربین حساس به پرتوهای فرابنفش دمای ۲۶ و ۲۳ را به ترتیب به چه رنگی نشان می دهد؟ ۵/۰ دمای ۲۶ سفید رنگ و دمای ۲۳ قرمز رنگ
رنگ سیاه و سفید در دوربین حساس به پرتوهای فرابنفش به ترتیب به کدام دماها مربوط می باشد؟ ۵/۰ رنگ سیاه دمای زیر ۲۰ و رنگ سفید به دمای بالای ۲۶

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.