انتشارات موج دانش

فعالیت: مغز ماهی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

بزرگترین بخش مغز ماهی کدام است فقط نام آن را بنویسید. ۲۵/۰ لوب بینایی
مخچه و مخ مغز ماهی را مقایسه کنید (یک شباهت و یک تفاوت) ۵/۰ اندازه مخچه بزرگتر از مخ می باشد و مخچه بالاتر از مخ قرار دارد.
جلوترین بخش مغز ماهی کدام است نام ببرید. ۲۵/۰ لوب های (پیازهای) بویایی
با توجه به شکل مغز ماهی بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ مخ ۲٫ عصب بینایی
با توجه به شکل مغز ماهی بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ بصل النخاع ۲٫ مخچه ۳٫ لوب بینایی
بخش های مشخص شده در شکل مغز ماهی را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ لوب بینایی ۲٫ لوب های (پیازهای) بویایی
با توجه به شکل مقابل بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ عصب بویایی ۲٫ نخاع

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.