انتشارات موج دانش

تشکیل و تخریب استخوان

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

در دوران جنینی استخوانها از ……………. تشکیل و به تدریج با ………….. سخت می شوند. ۷۵/۰ بافت های نرم، با افزوده شدن نمک های کلسیم
استخوانهای دروان جنینی و بعد از تولد را مقایسه کنید. ۷۵/۰ در دوران جنینی استخوانها از بافت های نرمی تشکیل و به تدریج با افزوده شدن نمک های کلسیم سخت می شوند.
یاخته های استخوانی تا ………….. ماده زمینه ای ترشح می کنند. ۵/۰ اواخر سن رشد
ماده زمینه ای استخوان توسط کدام بخش ساخته می شود؟ ۵/۰ توسط یاخته های استخوانی
یاخته های استخوانی تا اواخر سن رشد ……………….. ترشح می کنند. ۵/۰ ماده زمینه های
چرا توده استخوانی و تراکن آن تا اواخر سن رشد افزایش پیدا می کند؟ چون یاخته های استخوانی تا اواخر سن رشد ماده زمینه ای ترشح می کنند.  
تا اواخر سن رشد ……………… استخوانی و ………………. آن افزایش پیدا می کند. ۵/۰ توده و تراکم
افزایش سن چه تاثیر بر تراکم استخوان دارد؟ ۵/۰ توده استخوانی به تدریج کاهش پیدا می کند.
چرا با افزایش سن به تدریج توده استخوانی کاهش می یابد؟ ۵/۰ چون یاخته های استخوانی کم کار می شوند.
فعالیت و عدم فعالیت بدنی چه تاثیری بر تراکم استخوانها دارد؟ ۵/۰ فعالیت بدنی باعث متراکم تر و محکم تر شدن استخوان می شود استخوانهایی که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند ظریف تر می شوند.
دو عامل افزاینده تراکم و استحکام استخوانها را نام ببرید. ۵/۰ افزایش وزن بدن و فعالیت های بدنی مثل ورزش کردن
استخوانهایی که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند (متراکم تر/ ظریف تر) می شوند. ۲۵/۰ ظریف تر
تراکم فضانوردان نسبت به افراد عادی چگونه است و چرا؟ ۷۵/۰ تراکم استخوانشان کاهش می یابد زیرا در محیط بی وزنی قرار می گیرند.
تراکم استخوانهای ………………. کاهش می یابد. ۲۵/۰ فضانوردان
استخوانهای بدن بطور پیوسته دچار شکستی های …………………. می شود که نتیجه …………….. هستند. ۵/۰ میکروسکوپی- حرکات معمول
دو نوع شکستگی استخوانها را نام ببرید. ۵/۰ شکستگی میکروسکوپی، شکستگی های بزرگ
شکستگی های میکروسکوپی استخوانها ناشی از چه چیزی می باشند؟ ۵/۰ ناشی از حرکات معمول بدن
پس از شکستن استخوان، استخوان چگونه ترمیم می یابد؟ ۷۵/۰ در این حالت یاخته های نزدیک محل شکستگی، یاخته های جدید استخوانی می سازند و پس از چند هفته آسیب بهبود پیدا می کند.
کاهش ………………… باعث پوکی استخوان می شود. ۵/۰ تراکم توده استخوانی
کاهش تراکم توده استخوانی باعث ………………. می شود. ۵/۰ پوکی استخوان
در پوکی استخوان ……………… افزایش می یابد. ۲۵/۰ تخریب
در پوکی استخوان تخریب استخوان ……………… می یابد. ۲۵/۰ افزایش
در پوکی استخوان تخریب استخوان افزایش می یابد درنتیجه استخوانها ………….. و …………… می شوند. ۵/۰ ضعیف و شکننده
کمبود کدام عوامل می توانند باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان شوند؟ ۵/۰ کمبود ویتامین D و کلسیم غذا
مصرف چه موادی می تواند باعث بروز پوکی استخوانها شود؟ ۵/۰ نوشیدنی های الکلی، دخانیات
مصرف چه موادی می تواند باعث کاهش تراکم استخوانها شود؟ ۷۵/۰ نوشیدنی های الکلی، دخانیات و نوشابه های گازدار
چهار مورد از عواملی که مانع رسوب کلسیم در استخوانها باعث بروز پوکی استخوان می شود نام ببرید. ۱ کمبود ویتامین D و کلسیم، مصرف نوشابه های الکلی و دخانیات
اختلال در ترشح ………………. و مصرف ……………. نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارند. ۵/۰ بعضی هورمون ها، نوشابه های گازدار

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.