انتشارات موج دانش

مفصل

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

مفصل چیست؟ 5/0 مفصل محل اتصال استخوانها با هم است.
انواع مفصل را فقط نام ببرید. 5/0 مفصل ثابت و مفصل متحرک
منظور از مفصل ثابت چیست؟ 5/0 مفصلی که در آن استخوانها حرکت نمی کنند.
یک مثال برای مفصل های ثابت بنویسید. 25/0 استخوانهای جمجمه
جمجمه از (یک/ چندین) استخوان تشکیل شده است. 25/0 چندین
استخوان های شرکت کننده در مفصل جمجمه چگونه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؟ 5/0 لبه دندانه دار استخوانها در هم فرو رفته و محکم شده اند.
بیشتر مفصل ها از نوع (ثابت/ متحرک)هستند. 25/0 متحرک
سر استخوانها در محل مفصل متحرک توسط …………….. پوشیده شده است. 5/0 بافت غضروفی
سه مفصل متحرک نام ببرید. 75/0 مفصل های زانو، انگشتان و لگن
درمحل مفصل های متحرک استخوانها توسط یک ………………. از جنس …………. احاطه شده است که پر از ……………… است. 75/0 کپسول، بافت پیوندی رشته ای، مایع مفصلی لغزنده
دو عامل کاهنده اصطکاک استخوانها در محل مفصل های متحرک را نام ببرید. 5/0 مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف
غضروف و مایع مفصلی موجود در مفص های متحرک چه اهمیتی دارد؟ 5/0 به استخوانها امکان می دهند که سالیان زیادی در مجاوز هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشند.
با توجه به شکل مقابل بخش های مشخص شده در مفصل را نام گذاری کنید. 75/0 1- غضروف 2- پرده سازنده مفصل 3- استخوان
بخش های شماره گذاری شده در شکل مفصل را نام گذاری کنید. 5/0 حفره مفصلی دارای مایع مفصلی- کپسول مفصلی
عواملی را که به کنار هم ماندن استخوانها در محل مفصل کمک می کنند نام ببرید (سه مورد) 75/0 کپسول مفصلی، رباط ها و زردپی ها
رباط چیست؟ 75/0 رباط بافت پیوندی رشته ای محکمی است که استخوانها را به هم متصل می کند.
رباط چه وظیفه ای دارد؟ 5/0 استخوانها را به هم متصل می کند
رباط ها چه جنسی دارند؟ 5/0 بافت پیوندی رشته ای محکم
نحوه حرکت مفصل لغزنده و لولایی را مقایسه کنید.   5/0
نحوه حرکت مفصل گوی و کاسه و لولایی را مقایسه کنید. 5/0  
نحوه حرکت مفصل گوی و کاسه و لغزنده را مقایسه کنید. 5/0  
شکل مقابل کدام نوع مفصل متحرک را نشان می دهد فقط نوع مفصل را بنویسید. 25/0 مفصل لغزنده
مفصل مهره ها از چه نوعی است؟ 25/0 لغزنده
یک مفصل لغزنده نام ببرید. 25/0 مفصل بین مهره ها
با توجه به شکل های مقابل نوع هر یک از مفصل را بنویسید.   1- مفصل لولایی 2- مفصل گوی و کاسه
مفصل ران و لگن از چه نوعی است؟ 25/0 گوی و کاسه
از عوامل تخریب کننده بخش غضروفی مفصل ها چهار مورد نام ببرید. 1 کارکرد زیاد، ضربات، آسیب ها و بعضی بیماری ها
چه زمانی تخریب غضروف می تواند باعث بیماری مفصلی شود؟ 5/0 اگر سرعت تخریب بیش از ترمیم باشد.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.