انتشارات موج دانش

ماهیچه و حرکت

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

بدن انسان بیش از ……………. ماهیچه اسکلتی دارد. ۲۵/۰ ۶۰۰
با توجه به شک مقابل نام ماهیچه های مشخص شده را بنویسید. ۷۵/۰ ۱- ذوزنقه ای ۲- دلتایی ۳- سه سر
نام ماهیچه های مشخص شده در شکل مقابل را بنویسید. ۵/۰ ۱- دوسر ۲- سرینی
باتوجه به شکل مقابل نام ماهیچه های مشخص شده را بنویسید. ۵/۰ ۱- چهارسر ۲-توام
با توجه به شکل مقابل نام ماهیچه های شماره گذاری شده را بنویسید. ۷۵/۰ ۱- سینه ای ۲- شکمی ۳- دوسر
بسیاری از ماهیچه های اسکلتی به صورت ……………….. باعث حرکات اندام ها می شوند. ۲۵/۰ جفت
چرا بسیاری از ماهیچه ها بصورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؟ ۵/۰ زیرا ماهیچه ها فقط قابلیت انقباض دارند. به عبارت دیگر انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوانی را در جهتی خاص بکشد ولی آن ماهیچه نمی تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند. این وظیفه به عهده ماهیچه متقابل آن است.
نام دو ماهیچه که به صورت متقابل کار می کنند بنویسید. ۵/۰ ماهیچه روی بازو (دو سر بازو) و پشت بازو (سه سر بازو)
انقباض کدام ماهیچه می تواند ساعت را به سمت جلو یا بالا بیاورد؟ ۲۵/۰ روی بازو (دوسر)
انقباض ماهیچه روی بازو (دو سر) باعث کدام حرکت در بدن می شود؟ ۵/۰ باعث جلو یا بالا آمدن ساعد می شود
ماهیچه …………….. ساعد را به سمت عقب می برد. ۲۵/۰ سه سر بازو  
انقباض ماهیچه دو سر بازو ساعد را به طرف ……………… حرکت می دهد. ۲۵/۰ پائین یا عقب
هنگامی که یکی از جفت ماهیچه های متقابل در حالت انقباض است ماهیچه دیگر در حال ………….. است. ۲۵/۰ استراحت
دو ماهیچه اسکلتی نام ببرید که به ماهیچه متصل نمی باشد. ۲۵/۰ بنداره خارجی مخرج و بنداره خارجی میزراه
برای حرکت دست در جهت مسیر نشان داده شده در شکل مقابل کدام ماهیچه بدن باید منقبض شود؟ ماهیچه متقابل این ماهیچه کدام است؟ ۵/۰ سه سر بازو (پشت بازو)، دو سر بازو (روی بازو)
برای حرکت دست در جهت مسیر نشان داده شده در شکل مقابل کدام ماهیچه باید منقبض شده و کدام ماهیچه باید استراحت کند؟ ۵/۰ ماهیچه دوسر باید منقبض شده و ماهیچه سه سر باید استراحت کند
ماهیچه های اسکلتی تحت کنترل …………… هستند. ۲۵/۰ ارادی
ماهیچه های ……………… تحت کنترل ارادی هستند. ۲۵/۰ اسکلتی
دو روش انقباض ماهیچه های اسکلتی را نام ببرید. ۵/۰ ارادی و غیرارادی
یک مثال برای انقباض های غیرارادی ماهیچه های اسکلتی بنویسید. ۲۵/۰ انقباض ماهیچه ها در اثر انعکاس
چهار مورد از کارهای ماهیچه های اسکلتی بدن را بنویسید. ۱ حفظ شکل و حالت بدن، ایجاد حرارت، کنترل دریچه های بدن، ارتباطات
ماهیچه ها با اتصال به ……………… باعث ایجاد حرکت …………….. می شوند. ۵/۰ استخوانها، ارادی
سه مورد از دریچه های بدن که توسط ماهیچه ها ی اسکلتی بصورت ارادی کنترل می شوند نام ببرید. ۷۵/۰ دهان، مخرج و پلک ها
مثال هایی از ارتباطات بوسیله ماهیچه های بدن بنویسید (۳  مورد). سخن گفتن، نوشتن یا رسم شکل و ایجاد حالات مختلف چهره  
ماهیچه ها چگونه به حفظ دمای بدن کمک می کنند؟ ۷۵/۰ فعالیت های سوخت و ساز در یاخته های ماهیچه ای باعث ایجاد گرمای زیادی می شود که می تواند در حفظ دمای مناسب بدن موثر باشد.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.