انتشارات موج دانش

ساختار ماهیچۀ اسکلتی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

یک ماهیچه اسکلتی از چندین ………………. تشکیل شده است. ۲۵/۰ دسته تار ماهیچه ای
هر دسته تار ماهیچه ای از …………… تشکیل شده است. ۵/۰ تعدادی یاخته یا تار ماهیچه ای
در یک ماهیچه اسکلتی دسته تارها با ……………. احاطه شده اند. ۵/۰ غلافی از بافت پیوندی رشته ای محکم
زردپی چگونه به وجود می آید؟   غلاف پیوندی اطراف دسته تارها در انتها به صورت طناب یا نواری محکم به نام زردپی در می آیند.
زردپی های دو انتهای ماهیچه به …………….. متصل می شوند. ۵/۰ استخوانهای مختلف
نحوه اتصال ماهیچه به استخوان ها معمولاً چگونه است؟ ۷۵/۰ طوری است که معمولاً با تغییر کوتاهی در طول ماهیچه استخوان به اندازه زیادی جابجا می شود.
مثالی برای جابجایی زیاد استخوان در اثر تغییر کوتاهی در طول ماهیچه ها بنویسید. ۵/۰ با کوتاه شدن حدود یک سانتی متر ماهیچه جلوی بازو، ساعد و دست به اندازه زیادی حرکت می کند.
با توجه به شکل مقابل بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱- استخوان ۲- زردپی ۳- بافت پیوندی رشته ای
بخش های شماره گذاری شده در شکل مقابل را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱- تار ماهیچه ای ۲- بافت پیوندی رشته ای

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.