انتشارات موج دانش

یاخته (تار) ماهیچه اسکلتی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

یاخته های ماهیچه اسکلتی مانند ……………… با چندین ……………. دیده می شوند. ۵/۰ استوانه ای، هسته
چرا یاخته های ماهیچه اسکلتی چندهسته ای دیده می شوند؟ ۵/۰ چون هر یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دوره جنینی ایجاد شده است.
هر یاخته ماهیچه اسکلتی از به هم پیوستن ………… در ………… ایجاد شده است. ۵/۰ چندین یاخته، دوره جنینی
تارچه ماهیچه ای چیست؟ ۵/۰ درون هر یاخته ماهیچه اسکلتی، تعداد زیادی رشته بنام تارچه ماهیچه ای وجود دارد که موازی هم در طول یاخته قرار گرفته اند.
تارچه های ماهیچه ای یک یاخته نسبت به هم چگونه قرار گرفته اند؟ ۵/۰ موازی هم در طول یاخته قرار گرفته اند.
تارچه های ماهیچه ای زنده هستند یا غیرزنده؟ چرا؟ ۷۵/۰ غیرزنده زیرا بخشی از یک یاخته می باشند.
سارکومر چیست؟ ۵/۰ تارچه ها از واحدهای تکراری بنام سارکومر تشکیل شده اند که به تار ماهیچه ای ظاهر مخطط (خط خط) می دهند.
در انتهای هر سارکومر ………………… دیده می شود. ۵/۰ خطی به نام خط z
دلیل مخطط دیده شدن یاخته های ماهیچه اسکلتی چیست؟ ۷۵/۰ ظاهر مخطط این یاخته ها به دلیل وجود دو نوع رشته پروتئینی اکتین و میوزین است که با آرایش خاصی در کنار هم قرار گرفته اند.
تارچه ها از واحدهای تکراری بنام ……………. تشکیل شده اند که به تار ماهیچه ای ظاهر …………… می دهند. ۵/۰ سارکومر، مخطط (خط خط)
نام دو نوع رشته موجود در ماهیچه های اسکلتی را بنویسید. ۵/۰ اکتین و میوزین
رشته های اکتین (نازک/ ضخیم) هستند و از یک طرف به …………….. متصل هستند. ۵/۰ نازک، خط z
کدام رشته های پروتئینی از خط Z به درون سارکومر کشیده شده اند؟ ۲۵/۰ رشته های اکتین
رشته های میوزین (نازک/ ضخیم) و بین …………….. جا گرفته اند. ۵/۰ ضخیم، رشته های اکتین
رشته های (اکتین/ میوزین) سرهایی برای اتصال به (اکتین/ میوزین) دارند. ۵/۰ میوزین،اکتین
رشته های (اکتین/ میوزین) (نازک/ ضخیم) و بین رشته های (اکتین/ میوزین) جا گرفته اند. ۷۵/۰ اکتین، نازک، میوزین
با توجه به نحوه قرارگیری اکتین و میوزین ها علت تیره و روشن دیده شدن تارهای ماهیچه ای را بیان کنید. ۱ بخش هایی که فقط رشته های نازک اکتین دارند روشن و بخش هایی که رشته های ضخیم میوزین دارند تیره دیده می شوند.
با توجه به شکل مقابل بخش های مختلف مولکول میوزین را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱-بخش سر ۲- بخش دم
با توجه به شکل مقابل بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱- ماهیچه ۲- زردپی ۳- استخوان
باتوجه به شکل مقابل بخش های مشخص شده در سارکومر را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱- خط z 2- اکتین
بخش های مشخص شده در شکل مقابل را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱- سارکومر ۲- میوزین
شکل مقابل یک (تار/ تارچه) ماهیچه ای را نشان می دهد. ۲۵/۰ تارچه
شکل مقابل یک (تار/ تارچه) ماهیچه ای را نشان می دهد. ۲۵/۰ تار
با توجه به شکل مقابل که ساختار یک ماهیچه مخطط را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱- خط z 2- بخش روشن ۳- بخش تیره

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.