انتشارات موج دانش

مکانیسم انقباض ماهیچه

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

پیام عصبی چگونه به ماهیچه می رسد؟ ۷۵/۰ با رسیدن پیام عصبی ناقل عصبی از پایانه یاخته عصبی آزاد می شود. با اتصال این ناقلین به گیرنده های خود در سطح یاخته ماهیچه ای یک موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد می شود.
بعد از تحریک یاخته ماهیچه ای این یاخته چگونه منقبض می شود؟ ۷۵/۰ با تحریک یاخته ماهیچه ای، یون های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی آن آزاد می شود در نتیجه این عمل سرهای پرتئین های میوزین به رشته های اکتین متصل می شوند و با تغییر شکل خود باعث کوتاه شدن طول سارکومر و در نتیجه یاخته می شوند.
بلافاصله بعد از تحریک یاخته ماهیچه ای چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ یون های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی آن آزاد می شود.
در موقع انقباض یاخته ماهیچه ای چه عاملی سبب اتصال سرهای میوزین به اکتین می شود؟ ۵/۰ آزاد شدن یون های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی
آزاد شدن یون های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی یاخته ماهیچه ای باعث چه فرایندی در یاخته ماهیچه ای می شود؟ ۵/۰ باعث می شود سرهای میوزین به رشته های اکتین متصل شوند.
پس از اتصال سرهای میوزین به اکتین چگونه طول ماهیچه کاهش می یابد؟ ۷۵/۰ با اتصال پروتئین های میوزین به اکتین و تغییر شکل آن خطوط z سارکومر به هم نزدیک می شوند نزدیک شدن خطوط z باعث کوتاه شدن طول سارکومرها و در کل کاهش طول ماهیچه می شود.
در موقع انقباض یاخته ماهیچه ای پروتئین های (اکتین/ میوزین) به پروتئین های (اکتین/ میوزین) متصل شده و تغییر شکل می دهند. ۵/۰ میوزین، اکتین
با تحریک یاخته ماهیچه ای یونهای ……………. از ……………… آزاد می شوند. ۵/۰ کلسیم، شبکه آندوپلاسمی
شکل مقابل کدام ساختار ماهیچه اسکلتی را نشان می دهد فقط نام ببرید. ۲۵/۰ سارکومر
با توجه به شکل مقابل بخش های مشخص شده در سارکومر را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱- خط z 2- اکتین ۳- میوزین
شکل مقابل سارکومر در حال استراحت است یا انقباض؟ ۲۵/۰ در حال انقباض
در موقع انقباض ماهیچه کدام دو بخش سارکومر به هم نزدیک می شود؟ ۲۵/۰ خطوط z
لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم به …………. نیاز دارد. ۲۵/۰ انرژی
در موقع انقباض ماهیچه کدام دو پروتئین در کنار هم می لغزند؟ نام ببرید. ۵/۰ اکتین و میوزین
در موقع انقباض ماهیچه چگونه پروتئین های اکتین و میوزین کنار هم می لغزند؟ ۷۵/۰ برای اینکار باید پل های اتصال میوزین و اکتین دائماً تشکیل و با حرکتی مانند پارو زدن خطوط z به سمت هم کشیده شوند. سپس سرهای متصل جدا و به بخش های جلوتر وصل شوند.
چگونه ماهیچه از حالت انقباض خارج می شود؟ ۷۵/۰ با اتمام انقباض یون های کلسیم به سرعت با انتقال فعال به شبکه آندوپلاسمی بازگردانده و در نتیجه اکتین و میوزین از هم جدا می شوند.
با اتمام انقباض ماهیچه یون های ……………. به سرعت با …………… به ………………. بازگردانده می شوند. ۷۵/۰ کلسیم، انتقال فعال، شبکه آندوپلاسمی
برای جدا شدن اکتین و میوزین پس از اتمام انقباض چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ یون های کلسیم با سرعت با انتقال فعال به شبکه آندوپلاسمی بازگردانده می شوند.
میزان یون های کلسیم میان یاخته را در حالت انقباض و استراحت ماهیچه مقایسه کنید. ۵/۰ در حالت انقباض غلظت یون کلسیم در سیتوپلاسم بیشتر است.
با توجه به مراحل انقباض ماهیچه بنویسید کدام مرحله زودتر رخ می دهد؟ برای تغییر این مرحله به مرحله بعدی چه چیزی لازم است؟ ۵/۰ شکل سمت راست وجود ATP لازم است
با توجه به شکل مقابل بنویسید کدام مرحله زودتر اتفاق می افتد؟ در عبور به مرحله بعدی چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ سمت راست، تبدیل ATP به ADP
با توجه به شکل مقابل که مراحل انقباض ماهیچه را نشان می دهد بنویسید کدام مرحله دیرتر رخ می دهد؟ ۲۵/۰ سمت چپ
با توجه به شکل های مقابل مراحل انقباض ماهیچه را مشخص کنید. ۷۵/۰ وسط، چپ، راست
با توجه به شکل مقابل مراحل انقباض ماهیچه را مشخص کنید.   به ترتیب از راست به چپ ← ۳ ۲ ۱ ۴

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.