انتشارات موج دانش

تأمین انرژی انقباض

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

بیشتر انرژی لازم برای انقباض ماهیچه ها از ………….. به دست می آید. ۵/۰ سوختن گلوکز
گلوکز به چه صورت در ماهیچه ها ذخیره می شود؟ ۲۵/۰ گلیکوژن
گلیکوژن موجود در ماهیچه در صورت لزوم به ……………. تجزیه می شود. ۲۵/۰ گلوکز
انرژی لازم برای انقباض های کوتاه مدت و طولانی مدت ماهیچه از چه موادی تامین می شود؟ ۵/۰ در انقباض کوتاه مدت از سوختن گلوکز و در انقباض های طولانی مدت از اسیدهای چرب
در صورت وجود …………….. تجزیه گلوکز می تواند تا چند دقیقه …………….. را فراهم کند. ۷۵/۰ اکسیژن، انرژی لازم برای ساخت ATP
سه منبع تولید ATP در یاخته های ماهیچه اسکلتی را فقط نام ببرید. ۷۵/۰ گلوکز، اسیدهای چرب و کراتین فسفات
واکنش بازسازی ATP توسط کراتین فسفات را بنویسید. ۵/۰  
کراتین فسفات چگونه مولکول ATP را بازسازی می کند؟ ۵/۰ دادن فسفات خود به ADP
ماهیچه ها برای تجزیه کامل گلوکز به …………… نیاز دارد. ۲۵/۰ اکسیژن
چرا پس از فعالیت های شدید ماهیچه ها دچار گرفتگی و درد می شوند؟ ۱ در فعالیت های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمی رسد تجزیه گلوکز به صورت بی هوازی انجام می شود در اثر این واکنش ها لاکتیک اسید تولید می شود که در ماهیچه انباشته شده و باعث گرفتگی و درد ماهیچه می شود.
چرا در فعالیت های شدید تجزیه اکسیژن به صورت بی هوازی انجام می شود؟ ۵/۰ چون اکسیژن به ماهیچه ها نمی رسد.
در فعالیت شدید تجزیه گلوکز به چه صورتی انجام می شود و چرا؟ ۷۵/۰ بصورت بی هوازی چون اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمی رسد.
در تجزیه گلوکز به صورت بی هوازی چه ماده ای تولید می شود و در نهایت چه می شود؟ ۷۵/۰ در اثر این واکنش ها لاکتیک اسید تولید می شود که در ماهیچه انباشته می شود. لاکتیک اسید اضافی به تدریج تجزیه می شود و اثرات درد و گرفتگی ماهیچه ای کاهش می یابد.
پس از تمرینات ورزشی طولانی چه چیزی باعث گرفتگی و درد ماهیچه ای می شود؟ ۵/۰ انباشته شدن لاکتیک اسید
انباشته شدن ……………… پس از تمرینات ورزشی طولانی باعث ……………  و ……………… ماهیچه ای می شود. ۷۵/۰ لاکتیک اسید، گرفتگی و درد
انباشته شدن لاکتیک اسید پس از تمرینات ورزشی طولانی چه اثری بر ماهیچه ها دارد؟ ۵/۰ باعث گرفتگی و درد ماهیچه ای می شود.
لاکتیک اسید تولید شده در فعالیت های ورزشی طولانی در نهایت چه می شود؟ ۲۵/۰ لاکتیک اسید اضافی به تدریج تجزیه می شود.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.