انتشارات موج دانش

انواع یاخته های بافت ماهیچه ای

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

یاخته های ماهیچه اسکلتی به چند نوع تقسیم می شوند؟ نام ببرید. ۵/۰ یاخته های نوع تند و کند
تقسیم بندی یاخته های ماهیچه ای اسکلتی بر چه اساسی انجام می شود؟ ۵/۰ بر اساس سرعت انقباض ماهیچه ها
تار ماهیچه ای نوع …………. برای حرکات …………… مانند شنا کردن ویژه شده اند؟ ۵/۰ کند، استقامتی
تارهای ماهیچه ای کند از نظر ذخیره اکسیژن چگونه اند و چرا؟ ۵/۰ چون مقدار زیادی رنگ دانه قرمز بنام میوگلوبین دارند می توانند مقداری اکسیژن ذخیره کنند.
میوگلوبین چیست؟ ۷۵/۰ رنگ دانه ای قرمز شبیه هموگلوبین که در یاخته های ماهیچه ای وجود دارد.
یاخته های ماهیچه ای تند و کند را از نظر مقدار میوگلوبین و ذخیره اکسیژن مقایسه کنید. ۵/۰ ماهیچه های کند دارای میوگلوبین زیاد و توانایی ذخیره اکسیژن می باشند.
تارهای ماهیچه ای کند بیشتر از اکسیژن خود را به چه روشی به دست می آورند؟ ۲۵/۰ بهروش های هوازی
تارهای ماهیچه ای تند و کند به ترتیب چه رنگی دارند؟ ۵/۰ قرمز و سفید
کدام نوع تارهای ماهیچه ای سریع منقبض می شوند؟ ۲۵/۰ تارهای ماهیچه ای تند
دو مثال برای حرکاتی که توسط تارهای ماهیچه ای تند انجام می شوند بنویسید. ۵/۰ دوی سرعت و بلند کردن وزنه
تارهای ماهیچه ای تند میتوکندری (کم/ زیاد) دارند. ۲۵/۰ کم
تارهای ماهیچه ای تند بیشتر انرژی خود را به چه روشی به دست می آورند؟ ۵/۰ از راه تنفس بی هوازی
تارهای ماهیچه ای تند میتوکندری (کم/ زیاد) دارند. ۲۵/۰ کم
مقدار میوگلوبین تارهای ماهیچه ای (کم/ زیاد) می باشد. ۲۵/۰ کم
کدام نوع تارهای ماهیچه ای زود انرژی خود را از دست می دهند. ۲۵/۰ تارهای ماهیچه ای تند
چرا تارهای ماهیچه ای تند زود خسته می شوند؟ ۵/۰ چون سریع انرژی خود را از دست می دهند
در افراد کم تحرک کدام نوع تار ماهیچه ای زیاد می باشد؟ ۵/۰ تارهای ماهیچه ای تند
چگونه می توان تارهای ماهیچه ای مختلف را به یکدیگر تبدیل کرد؟ ۵/۰ با ورزش کردن تارهای نوع تند به نوع کند تبدیل می شوند
با توجه به شکل مقابل نوع تارهای ماهیچه ای مقابل را بنویسید. ۵/۰ ۱- رشته های ماهیچه ای کند ۲- رشته های ماهیچه ای کند
با ورزش تارهای ماهیچه ای نوع …………. به نوع ……………. تبدیل می شود. ۵/۰ تند به کند

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.