انتشارات موج دانش

حرکت در جانوران

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

از روش های حرکتی جانوران سه مورد نام ببرید. ۷۵/۰ شنا کردن، پرواز کردن، دویدن و…
اساس حرکت در جانوران (مشابه/ متفاوت) است. ۲۵/۰ مشابه
اساس حرکت در جانوران چیست؟ ۵/۰ برای حرکت در یک سود جانور باید نیروی در خلاف آن وارد کند.
برای حرکت در یک سو جانور باید ……………… وارد کند. ۲۵/۰ نیروی برخلاف آن
جانوران برای انجام حرکت نیازمند ساختارهای ……………. و ……………… هستند. ۵/۰ اسکلتی و ماهیچه ای
ساختار اسکلت در جانوران (مشابه/ متفاوت) است. ۲۵/۰ متفاوت
انواع اسکلت جانوران را فقط نام ببرید. ۷۵/۰ اسکلت آب ایستایی- بیرونی وارونی
اسکلت آب ایستایی چگونه عمل می کند؟ ۵/۰ اسکلت آب ایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می دهد.
اسکلت آب ایستایی در کدام جانور دیده می شود؟ ۲۵/۰ عروس دریایی
اسکلت عروس دریایی از کدام نوع می باشد؟ ۲۵/۰ آب ایستایی
نحوه حرکت جانوران دارای اسکلت آب ایستایی چگونه است؟ ۷۵/۰ در این جانوران با فشار جریان آب به بیرون جانور به سمت مخالف حرکت می کند.
حرکت عروس دریایی را به چه چیزی می توان تشبیه کرد؟ ۷۵/۰ شبیه حرکت بادکنک هنگام خالی شدن هوای آن است و باعث زنده شدن بادکنک درخلاف جهت خروج هوا می شود.
دو گروه از جانوران که اسکلت بیرونی دارند نام ببرید. ۵/۰ حشرات و سخت پوستان
دو وظیفه اسکلت بیرونی را بنویسید. ۵/۰ کمک به حرکت و وظیفه حفاظتی
با افزایش اندازه جانور، اسکلت بیرونی باید ……………. و ……………. شود. ۵/۰ بزرگتر و ضخیم تر
چرا اندازه حشرات نمی تواند از حد خاصی بیشتر شود؟ ۷۵/۰ چون این جانوران اسکلت بیرونی هستند با افزایش اندازه جانور اسکلت بیرونی باید بزرگتر و ضخیم تر شود که باعث سنگین تر شدن آن می شود.
کدام نوع اسکلت می تواند مانعی در برابر رشد اندازه جانور باشد؟ ۲۵/۰ اسکلت بیرونی
اسکلت مهره داران از چه نوعی می باشد؟ ۲۵/۰ اسکلت درونی
انواع اسکلت درونی را نام ببرید. ۵/۰ غضروفی، استخوانی که غضروف نیز دارد.
یک جانور با اسکلت درونی غضروفی نام ببرید. ۲۵/۰ کوسه ماهی
اسکلت کوسه ماهی از کدام نوع می باشد؟ ۵/۰ اسکلت درونی غضروفی
اسکلت استخوانی در کدام جانوران دیده می شود؟ ۵/۰ همه مهره داران به جز ماهی هایی مانند کوسه ماهی
ساختار استخوان مهره داران (همانند/ شبیه) ساختار استخوان انسان است. ۲۵/۰ شبیه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.