انتشارات موج دانش

اجزای دستگاه تولیدمثلی مرد

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

انواع تولیدمثل را نام ببرید. ۵/۰ تولیدمثل جنسی و غیرجنسی
فرایند تولیدمثل …………….. با تولید ……………… همراه است. ۲۵/۰ کامه (گامت)
در کدام تولیدمثل دو والد شرکت می کنند؟ ۲۵/۰ تولیدمثل جنسی
یک ویژگی تولیدمثل جنسی را بنویسید. ۲۵/۰ با تولید کامه (گامت) همراه است.
دستگاه تولیدمثلی چه تفاوتی با دستگاه های دیگر بدن دارد؟ ۵/۰ اگر این دستگاه کار نکند و حتی بخشی از آن را از بدن خارج کنیم زندگی فرد به خطر نمی افتد.
اگر دستگاه ……………. درست کار نکند زندگی فرد به خطر نمی افتد. ۲۵/۰ تولیدمثلی
اهمیت تولیدمثل در چیست؟ ۵/۰ حفظ و بقای نسل
گفتار ۱:    
اندام های دستگاه تولیدمثل مرد را نام ببرید. (سه مورد) ۷۵/۰ بیضه ها، اپیدیدیم، مجرای اسپرم بر، مثانه، غده پروستات، وزیکول سمینال، میزراه
چهار وظیفه دستگاه تولیدمثلی مرد را نام ببرید. ۱ تولید یاخته های جنسی نر (اسپرم)، ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرم ها، انتقال اسپرم ها به  خارج از بدن و تولید هورمون جنسی مردانه
یاخته جنسی نر چه نام دارد؟ ۲۵/۰ اسپرم
اسپرم چیست؟ ۲۵/۰ یاخته جنسی نر
هورمون جنسی مردانه چه نام دارد؟ ۲۵/۰ تستوسترون
تستوسترون چیست؟ ۲۵/۰ هورمون جنسی مردانه
کار اصلی دستگاه تولیدمثلی مرد چیست؟ ۲۵/۰ تولید یاخته جنسی نر یا اسپرم
اسپرم ها در کدام بخش بدن مرد ساخته می شوند؟ ۵/۰ خاک یا بیضه
چند عدد بیضه در هر مرد وجود دارد؟ ۲۵/۰ یک جفت
بیضه ها درون …………… قرار دارند. ۲۵/۰ کیسه بیضه
کیسه بیضه چه نقشی دارد (دو مورد). ۵/۰ محل قرارگیری بیضه ها بوده و دمای بیضه ها را کنترل می کند.
محل طبیعی کیسه بیضه کجاست؟ ۵/۰ محل طبیعی کیسه بیضه خارج و پائین محوطه شکمی است.
هر مردی چند کیسه بیضه دارد؟ ۲۵/۰ یک عدد
قرارگیری بیضه ها در کیسه بیضه چه اهمیتی دارد؟ ۵/۰ باعث می شود دمای درون آن حدود سه درجه پائین تر از دمای بدن قرار گیرد.
چه عاملی باعث می شود دمای بیضه ها سه درجه پائین تر از دمای بدن قرار گیرد؟ ۵/۰ قرارگیری بیضه ها درون کیسه بیضه
پائین بودن دمای بیضه ها چه اهمیتی دارد؟ ۵/۰ این دما برای فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروری است.
دو عاملی که به تنظیم دمای بیضه ها کمک می کند کدامند نام ببرید. ۵/۰ ۱٫ قرارگیری بیضه ها درون کیسه بیضه ۲٫ وجود شبکه ای از رگ های کوچک در کیسه بیضه
شبکه رگ های کوچک موجوددر کیسه بیضه چه نقشی دارد؟ ۵/۰ به تنظیم دمای بیضه کمک می کند.
لوله های اسپرم ساز را تعریف کنید. ۵/۰ در بیضه ها تعداد زیادی لوله های پر پیچ و خم به نام لوله های اسپرم ساز وجود دارد.
لوله های پرپیچ و خم داخل بیضه ها …………….. نام دارند. ۲۵/۰ لوله های اسپرم ساز
لوله های اسپرم ساز در کجا قرار دارند؟ ۲۵/۰ درون بیضه ها
لوله های اسپرم ساز چه نقشی دارند؟ ۵/۰ درون این لوله ها از هنگام بلوغ تا پایان عمر اسپرم تولید می شود.
اسپرم ها در کدام بخش بیضه ها تولید می شوند؟ ۲۵/۰ درون لوله های اسپرم ساز
یاخته های بینابینی در کدام جنس قرار دارد مرد یا زن؟ ۲۵/۰ مرد
یاخته های بینابینی در کجا قرار دارند؟ ۵/۰ در بین لوله های اسپرم ساز
یاخته های بینابینی چه نقشی دارند؟ ۲۵/۰ ترشح هورمون جنسی
هورمون جنسی مردانه توسط کدام یاخته ها ترشح می شود؟ ۲۵/۰ یاخته های بینابینی
در بین لوله های اسپرم ساز یاخته های ……………. قرار دارند. ۲۵/۰ بینابینی
با توجه به شکل مقابل اندام های خواسته شده در دستگاه تولیدمثل مرد را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ غده پروستات ۲٫ کیسه بیضه
با توجه به شکل مقابل اندام های خواسته شده در دستگاه تولیدمثل مرد را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ اپیدیدیم ۲٫ بیضه
با توجه به شکل مقابل اندام های خواسته شده در دستگاه تولیدمثل مرد را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ مجرای اسپرم بر ۲٫ غده پروستات
با توجه به شکل مقابل اندام های خواسته شده در دستگاه تولیدمثل مرد را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ میزراه ۲٫ وزیکول سمینال
با توجه به شکل مقابل بخش های خواسته شده در دستگاه تولیدمثل مرد را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ مثانه ۲٫ غدد پیازی میزراهی
با توجه به شکل مقابل نقش بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰  
با توجه به شکل مقابل نقش بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰  
با توجه به شکل مقابل نقش بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰  
با توجه به شکل مقابل نقش بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰  
با توجه به شکل مقابل نقش بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰  
با توجه به شکل مقابل نقش بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰  

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.