انتشارات موج دانش

زامه زایی (اسپرم زایی)

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

یاخته زامه زا (اسپرماتوگونی) چیست؟ ۵/۰ دیواره لوله های زامه ساز (اسپرم ساز) یاخته های زاینده ای دارد که به این یاخته ها زامه زا (اسپرماتوگونی) گفته می شود.
یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) در کدام بخش لوله اسپرم ساز قرار دارند؟ ۵/۰ در سطح خارجی لوله های اسپرم ساز
اولین کاری که یاخته های زامه زا (اسپرماتوگونی) برای تولید اسپرم انجام می دهند چیست؟ ۲۵/۰ با میتوز تقسیم می شوند
یاخته های حاصل از تقسیم یاخته زامه زا (اسپرماتوگونی) چه می شوند؟ ۵/۰ یکی از یاخته های حاصل در لایه زاینده می ماند تا لایه زاینده حفظ شود یاخته دیگر زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه نام دارد و تقسیم می شود.
نام یاخته های حاصل از تقسیم یاخته زامه زا (اسپرماتوگونی) را بنویسید. ۵/۰ یاخته زامه زا (اسپرماتوگونی) و زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه
اسپرماتوسیت اولیه از تقسیم کدام یاخته و با کدام تقسیم حاصل می شود؟ ۵/۰ از تقسیم زام یاخته (اسپرماتوگونی) و با تقسیم میتوز
چرا یکی از یاخته های حاصل از تقسیم زام یاخته در لایه زاینده می ماند؟ ۲۵/۰ تا لایه زاینده حفظ شود
لایه زاینده لوله های اسپرم ساز چگونه حفظ می شود؟ ۵/۰ یکی از یاخته های حاصل از تقسیم زام یاخته در این لایه باقی می ماند تا لایه زاینده حفظ شود.
زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه چه سرنوشتی دارد؟ ۵/۰ با تقسیم میوز I دور یاخته به نام اسپرماتوسیت ثانویه تولید می کند.
اسپرماتوسیت اولیه از تقسیم کدام یاخته بوجود آمده و با تقسیم خود کدام یاخته را بوجود می آورد؟ ۵/۰ از تقسیم اسپرماتوگونی بوجود آمده و با تقسیم خود اسپرماتوسیت ثانویه را تولید می کند.
اسپرماتوسیت اولیه حاصل کدام تقسیم بوده و خودش چه تقسیمی انجام می دهد؟ ۵/۰ حاصل میتوز بوده و خودش تقسیم میوز I را انجام می دهد.
هر یاخته اسپرماتوگونی چند اسپرماتوسیت اولیه و چند اسپرماتوسیت ثانویه تولید می کند؟ ۵/۰ یک اسپرماتوسیت اولیه و دو اسپرماتوسیت ثانویه
اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه به ترتیب چند n کروموزوم دارند؟ ۵/۰ هر دو دیپلوئید n2 هستند.
اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه به ترتیب چند n کروموزوم دارند؟ ۵/۰ اسپرماتوسیت اولیه n2 و اسپرماتوسیت ثانویه n کروموزوم دارد.
کروموزوم های اسپرماتوگونی تک کروماتیدی هستند یا دو کروماتیدی؟ ۵/۰ می توانند تک یا دو کروماتیدی باشند.
کروموزوم های اسپرماتوسیت اولیه تک کروماتیدی هستند یا دو کروماتیدی؟ ۵/۰ می توانند تک کروماتیدی یا دو کروماتیدی باشند.
کروموزوم های اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه تک کروماتیدی هستند یا دو کروماتیدی؟ ۵/۰ اسپرماتوسیت اولیه تک یا دو کروماتیدی بوده و اسپرماتوسیت ثانویه دو کروماتیدی است.
کروموزوم های اسپرماتوسیت ثانویه (هاپلوئید/ دیپلوئید) هستند و کروموزوم های آن (تک/ دو) کروماتیدی هستند. ۵/۰ هاپلوئید، دو
کروموزوم های اسپرماتوگونی (هاپلوئید/ دیپلوئید/ هاپلوئید یا دیپلوئید) هستند و کروموزوم های آن (تک/ دو/ تک یا دو) کروماتیدی هستند. ۵/۰ هاپلوئید یا دیپلوئید، تک یا دو کروماتیدی
کروموزوم های اسپرماتوسیت اولیه (هاپلوئید/ دیپلوئید/ هاپلوئید یا دیپلوئید) هستند و کروموزوم های آن (تک/ دو/ تک یا دو) کروماتیدی هستند. ۵/۰ هاپلوئید یا دیپلوئید، تک یا دو کروماتیدی
کروموزوم های اسپرماتیدها (هاپلوئید/ دیپلوئید/ هاپلوئید یا دیپلوئید) هستند و کروموزوم های آن (تک/ دو/ تک یا دو) کروماتیدی هستند. ۵/۰ هاپلوئید، تک کروماتیدی
هر اسپرماتوگونی برای تبدیل شدن به اسپرم چند بار میوز I و چند بار میوز II انجام می دهد؟ ۲۵/۰ یک بار میوز I و دو بار میوز II
اسپرماتوسیت ثانویه از تقسیم کدام یاخته بوجود آمده و با تقسیم خود کدام یاخته ها را بوجود می آورد؟ ۵/۰ از تقسیم اسپرماتوسیت اولیه بوجود آمده و با تقسیم خود زام یاختک (اسپرماتید) را بوجود می آورد.
اسپرماتوسیت ثانویه با چه نوع تقسیم بوجود آمده و چه نوع تقسیمی انجام می دهد؟ ۵/۰ با میوز I بوجود آمده و میوز II را انجام می دهد.
زام یاختک (اسپرماتید) چند n کروموزومی است؟ ۲۵/۰ n یا هاپلوئید
زامه (اسپرم) چند n کروموزومی است؟ ۲۵/۰ n یا هاپلوئید
زام یاخته از تقسیم کدام یاخته بوجود آمده است و به کدام یاخته تبدیل می شود؟ ۵/۰ از تقسیم اسپرماتوسیت اولیه بوجود آمده و به زامه یا اسپرم تبدیل می شود.
زام یاخته (اسپرماتید) با کدام تقسیم بوجود آمده و کدام تقسیم را انجام می دهد؟ ۵/۰ با تقسیم میوز II بوجود آمده ولی تقسیمی انجام نمی دهد.
زامه (اسپرم) از کدام یاخته بوجود می آید؟ ۲۵/۰ زام یاختک یا اسپرماتید
اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه را مقایسه کنید (دو مورد). ۵/۰  
اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت ثانویه را مقایسه کنید (دو مورد). ۵/۰  
اسپرماتوگونی و اسپرماتید را مقایسه کنید (دو مورد). ۵/۰  
 اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه را مقایسه کنید (دو مورد). ۵/۰  
 اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید  را مقایسه کنید (دو مورد). ۵/۰  
اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید را مقایسه کنید (دو مورد). ۵/۰  
اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرم را مقایسه کنید (دو مورد). ۵/۰  
اسپرماتید و اسپرم را مقایسه کنید (دو مورد). ۵/۰  
از یک یاخته اسپرماتوسیت …………… چهار اسپرماتید حاصل می شود. ۲۵/۰ اولیه
از یک یاخته اسپرماتوسیت اولیه ………………. اسپرماتید حاصل می شود. ۲۵/۰ چهار
از یک یاخته اسپرماتوسیت ثانویه ……………… اسپرماتید حاصل می شود. ۲۵/۰ دو
از یک یاخته اسپرماتوسیت …………….. دو اسپرماتید حاصل می شود. ۲۵/۰ ثانویه
از هر اسپرماتید چند اسپرم بوجود می آید؟ ۲۵/۰ یک
یاخته هایی که مستقیماً اسپرم ها را بوجود می آورند …………….. نام دارند. ۲۵/۰ زام یاختک یا اسپرماتید
در مردان تمایز گامت ها در دیواره لوله اسپرم ساز از ………… به سمت …………….. لوله انجام می شود. ۵/۰ خارج، وسط
چرا در لوله اسپرم ساز همزمان تعداد زیادی یاخته زاینده تقسیم می شوند؟ ۵/۰ تا تعداد زیادی گامت درون لوله های اسپرم ساز تولید شود.
تمایز اسپرماتیدها در کدام بخش لوله اسپرم ساز انجام می شود؟ ۵/۰ در دیواره لوله در حین حرکت اسپرماتیدها به سمت وسط لوله های اسپرم ساز
اولین کاری که در تمایز اسپرماتیدها به اسپرم انجام می شود چیست؟ ۵/۰ جدا شدن یاخته ها از هم و تاژک دار شدن
در هنگام تمایز اسپرماتیدها به اسپرم، بعد از جدا شدن و تاژک دار شدن یاخته ها چه اتفاقی می افتد؟ ۲۵/۰ یاخته ها مقدار زیادی از سیتوپلاسم خود را از دست می دهند.
در موقع تمایز اسپرماتیدها به اسپرم چه تغییراتی در سیتوپلاسم، و هسته آنها بوجود می آید؟ ۵/۰ اسپرماتیدها مقدار زیادی از سیتوپلاسم خود را از دست می دهند و هسته آنها فشرده شده و در سر اسپرم به صورت مجزا قرار می گیرد.
هنگام تمایز اسپرماتیدها به اسپرم چه تغییراتی در هسته آنها رخ می دهد؟ ۵/۰ هسته آنها فشرده شده و در سر اسپرم به صورت مجزا قرار می گیرد.
هنگام تمایز اسپرماتیدها شکل آنها چه تغییری می کند؟ ۲۵/۰ یاخته حالت کشیده پیدا می کند.
در هنگام تمایز اسپرماتیدها به اسپرم علاوه بر جدا شدن و تاژک دار شدن یاخته ها چه تغییراتی در آنها رخ می دهد؟ ۷۵/۰ از دست دادن مقدار زیاد سیتوپلاسم، فشرده شدن هسته و کشیده شدن یاخته
یاخته های سرتولی در کدام قسمت بدن قرار دارند؟ ۵/۰ داخل بیضه ها در دیواره لوله های اسپرم ساز
یاخته های سرتولی در کدام قسمت بیضه ها قرار دارند؟ ۵/۰ در دیواره لوله های اسپرم ساز
کدام یاخته ها تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند؟ ۵/۰ یاخته های سرتولی
یاخته های سرتولی چه نقشی دارند؟ ۵/۰ با ترشحات خود تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند.
یاخته های سرتولی در طول تمایز اسپرم ها چه وظایفی انجام می دهند؟ ۵/۰ این یاخته ها در همه مراحل اسپرم زایی، پشتیبانی و تغذیه یاخته های جنسی و نیز بیگانه خواری باکتری ها را بر عهده دارند.
بیگانه خواری باکتری ها در طول تمایز اسپرم ها به عهده چیست؟ ۲۵/۰ یاخته های سرتولی
یاخته های جنسی در طول تمایز در دیواره لوله های اسپرم ساز چگونه تغذیه می شوند؟ ۲۵/۰ توسط یاخته های سرتولی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.