انتشارات موج دانش

ساختار اسپرم

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

سه قسمت اسپرم را نام ببرید. ۷۵/۰ سر، تنه و دم
سر اسپرم دارای چه بخش هایی می باشد؟ ۷۵/۰ سر اسپرم دارای یک هسته بزرگ، مقداری سیتوپلاسم و کیسه ای پر از آنزیم به نام تارک تن (آکروزوم) است.
سر اسپرم دارای یک ………….. بزرگ و مقداری ……………. است. ۵/۰ هسته، سیتوپلاسم
تارک تن (آکروزوم) چیست؟ ۵/۰ کیسه ای پر از آنزیم که در سر اسپرم قرار دارد.
در سر اسپرم کیسه ای پر از …………….. بنام …………….. وجود دارد. ۵/۰ آنزیم، تارک تن (آکروزوم)
آکروزوم ………………. مانند و در جلوی ………….. قرار دارد. ۵/۰ کلا، هسته
کدام بخش سر اسپرم در جلوی هسته قرار دارد؟ ۲۵/۰ تارک تن (آکروزوم)
آنزیم های موجود در آکروزوم اسپرم چه نقشی دارند؟ ۵/۰ آنزیم ها به اسپرم کمک می کنند تا بتواند در لایه های حفاظت کننده گامت ماده (تخمک) نفوذ کند.
اسپرم چگونه می تواند در لایه های محافظت کننده گامت ماده (تخمک) نفوذ کند؟   به کمک آنزیم های موجود در آکروزوم
در تنه یا قطعه میانی اسپرم چه چیزی وجود دارد؟ ۲۵/۰ تعداد زیادی راکیزه (میتوکندری)
میتوکندری ها (راکیزه ها) در کدام بخش زامه (اسپرم) قرار دارند؟ ۲۵/۰ تنه یا قطعه میانی
وجود تعداد زیادی راکیزه در قطعه میانی اسپرم چه اهمیتی دارد؟ ۵/۰ این میتوکندری ها ATP لازم برای حرکت اسپرم را فراهم می کنند.
دم اسپرم چه نقشی دارد؟ ۵/۰ با حرکات خود اسپرم را به جلو می راند.
اسپرم چگونه حرکت می کند؟ ۲۵/۰ با حرکات دم (تاژک)
دم اسپرم در واقع یک (تاژک/ مژک) می باشد. ۲۵/۰ تاژک
با توجه به شکل اسپرم، بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ آکروزوم ۲٫ دم (تاژک)
با توجه به شکل اسپرم، بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ سر ۲٫ راکیزه
با توجه به شکل اسپرم، بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ تنه ۲٫ هسته
با توجه به شکل اسپرم وظیفه بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰ آکروزوم آنزیم هایی دارد که به اسپرم کمک می کنند تا بتواند در لایه های حفاظت کننده گامت ماده (تخمک) نفوذ کند.
با توجه به شکل اسپرم وظیفه بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰ راکیزه وظیفه تولید ATP را بر عهده دارد.
با توجه به شکل اسپرم وظیفه بخش مشخص شده را بنویسید. ۵/۰ دم (تارک) با حرکات خود اسپرم را به جلو می راند.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.