انتشارات موج دانش

اندام های ضمیمه (کمکی)

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

برخاک (اپیدیدیم) کجا قرار دارد؟ ۲۵/۰ خارج بیضه
برخاک (اپیدیدیم) چیست؟ ۵/۰ لوله ای پیچیده و طویل که در کنار بیضه قرار دارد.
اسپرم ها از کدام بخش وارد برخاک (اپیدیدیم) می شوند و از اپیدیدیم وارد کدام قسمت می شوند؟ ۵/۰ از لوله های اسپرم، به مجرای اسپرم بر
اسپرم های وارد شده به برخاک (اپیدیدیم) ابتدا ……………. نیستند. ۲۵/۰ قادر به حرکت
اسپرم ها در داخل اپیدیدیم چه تغییری می کنند؟ ۵/۰ اسپرم ها ابتدا قادر به حرکت نیستند و باید حداقل ۱۸ ساعت در اپیدیدیم بمانند تا توانایی حرکت در آنها ایجاد شود.
اسپرم ها در کجا توانایی حرکت را کسب می کنند؟ ۲۵/۰ در اپیدیدیم
اسپرم ها برای کسب توانایی حرکت باید حداقل ………….. در اپیدیدیم بمانند. ۲۵/۰ ۱۸ ساعت
چرا اسپرم ها بعد از تولید در لوله های اسپرم ساز باید حداقل ۱۸ ساعت در اپیدیدیم بمانند؟ ۲۵/۰ تا توانایی حرکت را به دست آورند.
اسپرم ها در کدام قسمت بدن توانایی حرکت پیدا می کنند؟ ۲۵/۰ برخاک (اپیدیدیم)
اسپرم ها بعد از اپیدیدیم به کجا وارد می شوند؟ ۲۵/۰ لوله اسپرم بر (زامه بر)
اسپرم ها از کجا وارد لوله اسپرم بر می شوند و بعد از لوله اسپرم بر به کجا می روند؟ ۵/۰ از اپیدیدیم وارد و به میزراه می روند.
کدام بخش دستگاه تولیدمثل مرد از لوله های پرپیچ و خم هستند؟ ۲۵/۰ لوله های اسپرم بر
کدام بخش دستگاه تولیدمثل مرد از یک لوله پرپیچ و خم می باشد؟ ۲۵/۰ برخاک (اپیدیدیم)
کدام بخش دستگاه تولیدمثل مرد از یک لوله طویل ساخته شده است؟ ۲۵/۰ لوله اسپرم بر
از کیسه بیضه چند لوله اسپرم بر خارج می شود؟ ۲۵/۰ دو عدد
لوله اسپرم بر بعد از خروج از بیضه به کجا وارد می شود؟ ۲۵/۰ به محوطه شکمی
لوله اسپرم بر از …………. خارج و به ………….. وارد می شود. ۵/۰ بیضه، محوطه شکمی
هر کدام از لوله های اسپرم بر در حین عبور از ………….. و …………. مثانه ترشحات …………. را دریافت می کند. ۷۵/۰ کنار و پشت، غده گشناب دان (وزیکول سمینال)
ترشحات غده گشناب دان (وزیکول سمینال) در کجا وارد لوله اسپرم بر می شود؟ ۵/۰ در حین عبور لوله اسپرم بر از کنار و پشت مثانه
غدد گشناب دان (وزیکول سمینال) در کدام قسمت بدن قرار دارند بطور دقیق بنویسید. ۵/۰ پشت و کنار مثانه
غدد وزیکول سمینال چه نقشی دارند؟ ۵/۰ این غدد مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می کنند.
مایع ترشح شده از غدد وزیکول سمینال غنی از ……………. است. ۲۵/۰ فروکتوز
مایع ترشح شده از غدد وزیکول سمینال غنی از کدام قند می باشد؟ ۲۵/۰ فروکتوز
فروکتوز در ترشحات کدام غده برون ریز دستگاه تولیدمثلی مرد موجود است؟ ۲۵/۰ غده وزیکول سمینال
چند عده برون ریز دستگاه تولیدمثلی مرد مایع غنی از فروکتوز ترشح می کند؟ ۲۵/۰ دو غده
فروکتوز چه نقشی در دستگاه تولیدمثلی مرد دارد؟ ۵/۰ فروکتوز انرژی لازم برای فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.
انرژی لازم برای فعالیت اسپرم ها از کدام ماده تامین می شود؟ ۲۵/۰ فروکتوز
انرژی لازم برای فعالیت اسپرم ها از ترشحات کدام غده برون ریز دستگاه تولیدمثلی مرد تامین می شود؟ ۲۵/۰ غدد وزیکول سمینال
مجاری اسپرم بر در زیر ………….. وارد ………….. شده و به …………………… متصل می شوند. ۷۵/۰ مثانه، غده پروستات، میزراه
لوله های اسپرم بر در نهایت به کجا متصل می شوند؟ ۲۵/۰ میزراه
لوله های اسپرم بر در کجا به میزراه متصل می شوند؟ ۵/۰ در زیر مثانه وارد داخل غده پروستات
در داخل غده پروستات کدام دو بخش دستگاه گوارش به هم متصل می شوند؟ ۵/۰ لوله های اسپرم بر به میزراه
اسپرم ها بعد از عبور از لوله اسپرم بر به کجا وارد می شوند؟ ۲۵/۰ میزراه
غده پروستات در انسان به اندازه یک ………….. است. ۲۵/۰ گردو
کدام غده دستگاه تولیدمثلی انسان به اندازه گردو است؟ ۲۵/۰ پروستات
غده پروستات در انسان حالت ………… دارد. ۲۵/۰ اسفنجی
مواد ترشحی از پروستات چه ویژگی دارند؟ ۵/۰ مایع شیری رنگ و قلیایی
مواد ترشحی از پروستات چه نقشی دارند؟ ۵/۰ به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده کمک می کند.
غده پروستات چه نقشی دارد؟ ۱ این غده با ترشح مایعی شیری رنگ و قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده کمک می کند.
ترشحات کدام غده دستگاه تولیدمثلی مرد به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده کمک می کند؟ ۲۵/۰ پروستات
بعد از پروستات کدام قسمت ها به میزراه متصل می شوند؟ ۵/۰ یک جفت غده پیازی میزراهی
غدد پیازی میزراهی به کدام قسمت دستگاه تولیدمثلی مرد متصل هستند؟ ۲۵/۰ میزراه
غدد پیازی میزراهی در کجا به دستگاه تولیدمثلی مرد متصل می شوند؟ ۵/۰ بعد از پروستات
غده های پیازی میزراهی به اندازه ……………. هستند. ۲۵/۰ نخود فرنگی
ترشحات کدام دو بخش دستگاه تولیدمثلی مرد قلیایی می باشد؟ ۵/۰ پروستات و غدد پیازی میزراهی
دو ویژگی ترشحات غدد پیازی میزراهی را بنویسید. ۵/۰ ترشحات قلیایی و روان کننده
غدد پیازی میزراهی چه نقشی دارند؟ ۵/۰ این غده ها ترشحات قلیایی و روان کننده ای به مجرا اضافه می کنند.
ترشحات غدد پیازی میزراهی وارد کدام بخش دستگاه تولیدمثلی مرد می شود؟ ۲۵/۰ میزراه
مایع منی چیست؟ ۱ ترشحات سه غده برون ریز دستگاه تولیدمثلی مرد (سمینال وزیکول، پروستات و غدد پیازی میزراهی) که اسپرم ها را از طریق میزراه به بیرون از بدن منتقل می کنند.
با توجه به شکل مقابل که دستگاه ادراری، تولیدمثلی مرد را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ پروستات ۲٫ اسپرم بر
 با توجه به شکل مقابل که دستگاه ادراری، تولیدمثلی مرد را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ مثانه ۲٫ بیضه
با توجه به شکل مقابل که دستگاه ادراری، تولیدمثلی مرد را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ وزیکول سمینال ۲٫ اسپرم بر
با توجه به شکل مقابل که دستگاه ادراری، تولیدمثلی مرد را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ میزراه ۲٫ غده پیازی میزراهی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.