انتشارات موج دانش

هورمون ها فعالیت دستگاه تولید مثل در مرد را تنظیم می کنند.

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

فعالیت دستگاه تولیدمثل مرد توسط دستگاه ………….. تنظیم می شود. ۲۵/۰ درون ریز
هورمون های محرک غدد جنسی از کجا ترشح می شوند؟ ۲۵/۰ از بخش پیشین زیر مغزی
هورمون های محرک غدد جنسی را نام ببرید. ۵/۰ LH , FSH
نام هورمون های محرک غدد جنسی به چه چیزی مربوط است؟ ۵/۰ به فعالیت آنها در جنس ماده
هورمون FSH در مردان چه نقشی دارد؟ ۵/۰ یاخته های سرتولی را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند.
کدام هورمون یاخته های سرتولی را تحریک می کند؟ ۲۵/۰ هورمون FSH
تمایز اسپرم ها وابسته به ترشح کدام هورمون می باشد؟ ۲۵/۰ FSH
هورمون LH چه نقشی در مردان دارد؟ ۵/۰ یاخته های بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند.
کدام هورمون بر یاخته های بینابینی اثر می گذارد؟ ۲۵/۰ هورمون LH
هورمون LH چه اثری بر یاخته های بینابینی دارد؟ ۲۵/۰ باعث می شود تا هورمون تستوسترون ترشح کنند.
هورمون تستوسترون توسط کدام یاخته ها تولید می شود؟ ۲۵/۰ یاخته های بینابینی
یاخته های بینابینی تحت اثر کدام هورمون قرار گرفته و کدام هورمون را ترشح می کنند؟ ۵/۰ تحت تاثیر LH قرار گرفته و تستوسترون ترشح می کنند.
هورمون های LH و FSH در مردان به ترتیب بر کدام یاخته ها اثر می گذارند؟ ۵/۰  LH بر یاخته های بینابینی و FSH بر یاخته های سرتولی
یاخته های بینابینی و سرتولی در مردان به ترتیب تحت تاثیر کدام هورمون محرک جنسی قرار می گیرند؟ ۵/۰ بینابینی تحت تاثیر LH و سرتولی تحت تاثیر FSH
ترشح هورمون تستوسترون در مردان تحت تاثیر کدام هورمون انجام می شود؟ ۲۵/۰ LH
یاخته های هدف هورمون LH در کدام قسمت بیضه قرار دارند؟ ۵/۰ لابه لای لوله ای اسپرم ساز
یاخته های هدف هورمون FSH در کدام قسمت بیضه قرار دارند؟ ۵/۰ در دیواره لوله های اسپرم ساز
هورمون تستوسترون چه نقشی دارد؟ (دو مورد) ۵/۰ ضمن تحریک رشد اندام های جنسی و اسپرم زایی باعث بروز صفات ثانویه در مردان می شود.
بروز صفات ثانویه در مردان تحت تاثیر کدام هورمون انجام می گیرد؟ ۲۵/۰ تستوسترون
کدام هورمون باعث رشد اندام های جنسی در مردان می شود؟ ۲۵/۰ تستوسترون
کدام هورمون در مردان باعث تحریک اسپرم زایی می شود؟ ۲۵/۰ تستوسترون
از صفات ثانویه مردان دو مورد نام ببرید. ۵/۰ بم شدن صدا، روییدن مو در صورت و قسمت های دیگر بدن، رش ماهیچه ها و استخوانها
روئیدن مو در صورت مردان تحت تاثیر کدام هورمون انجام می گیرد؟ ۲۵/۰ تستوسترون
بم شدن صدا در مردان تحت تاثیر کدام هورمون انجام می گیرد؟ ۲۵/۰ تستوسترون
میزان هورمون های FSH و LH در مردان چگونه تنظیم می شود؟ ۲۵/۰ با بازخورد منفی
طرح مقابل تنظیم فعالیت دستگاه تولیدمثل در مرد را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ هورمون آزاد کننده ۲٫ تستوسترون
طرح مقابل تنظیم فعالیت دستگاه تولیدمثل در مرد را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ هیپوفیز (زیر مغزی) ۲٫ لوله اسپرم ساز
طرح مقابل تنظیم فعالیت دستگاه تولیدمثل در مرد را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ اسپرم ۲٫ یاخته بینابینی
طرح مقابل تنظیم فعالیت دستگاه تولیدمثل در مرد را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ هیپوتالاموس (زیر نهنج) ۲٫ LH و FSH

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.