انتشارات موج دانش

اجزای دستگاه تولیدمثلی زن

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

وظایف دستگاه تولیدمثلی زن را بنویسید. (دو مورد) ۵/۰ ۱٫ تولید یاخته جنسی ماده (تخمک) ۲٫ انتقال یاخته های جنسی ماده به سمت رحم ۳٫ ایجاد شرایط مناسب برای لقاح زامه (اسپرم) و تخمک ۴٫ حفاظت و تغذیه جنین در صورت تشکیل ۵٫ تولید هورمون های جنسی زنانه
شکل مقابل دستگاه تولیدمثلی زن را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ لوله رحم ۲٫ تخمدان
شکل مقابل دستگاه تولیدمثلی زن را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ رحم ۲٫ واژن ۳٫ شیپور ۴٫ طناب پیوندی عضلانی
غدد جنسی ماده چه نام دارند؟ ۲۵/۰ تخمدان
تخمدان ها در کدام قسمت بدن زن قرار دارند؟ ۲۵/۰ درون محوطه شکم و با کمک طنابی پیوندی و عضلانی به دیواره خارجی رحم متصل اند.
تخمدان ها با کمک طنابی ………….. به ………….. متصل هستند. ۵/۰ پیوندی- عضلانی، دیواره خارجی رحم
طناب متصل کننده تخمدان به دیواره رحم چه جنسی دارد؟ ۲۵/۰ پیوندی- عضلانی
ساختار تخمدان ها با بیضه (شباهت/ تفاوت) دارد. ۲۵/۰ تفاوت
یک تفاوت ساختار بیضه و تخمدان را بنویسید. ۵/۰ درون تخمدان لوله های پیچ در پیچ وجود ندارد.
درون هر تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون ………….. وجود دارد. ۲۵/۰ مام یاخته (اووسیت) اولیه
مام یاخته (اووسیت) اولیه در کجا قرار دارد؟ ۲۵/۰ درون تخمدان ها
تخمدان های نوزاد دختر حدوداً چند اووسیت اولیه دارد؟ ۲۵/۰ دو میلیون
انبانک (فولیکول) چیست؟ ۵/۰ هر اووسیت را یاخته های تغذیه کننده احاطه می کنند که به مجموعه آنها انبانک (فولیکول) گفته می شود.
یاخته های فولیکولی چه نقشی دارند؟ ۲۵/۰ وظیفه تغذیه ای
مجموع یاخته های تغذیه کننده اطراف هر اووسیت را …………… می گویند. ۲۵/۰ انبانک یا فولیکول
تعداد فولیکول ها بعد از تولد چگونه می باشد؟ ۵/۰ تعداد آنها بعد از تولد افزایش نمی یابد و به دلایل نامعلومی تعداد زیادی از اووسیت و یاخته های تغذیه کننده از بین می روند.
بعد از تولد به دلایل (مشخصی/ نامشخصی) تعداد (زیادی/ کمی) از فولیکول ها از بین می روند. ۵/۰ نامعلومی، زیادی
شکل مقابل تخمدان و تغییرات آن در دوره جنسی را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ جسم سفید ۲٫ فولیکول بالغ
شکل مقابل تخمدان و تغییرات آن در دوره جنسی را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ فولیکول در مراحل مختلف ۲٫ اووسیت ثانویه
شکل مقابل تخمدان و تغییرات آن در دوره جنسی را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ اولین جسم قطبی ۲٫ تخمک گذاری
شکل مقابل تخمدان و تغییرات آن در دوره جنسی را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ جسم زرد ۲٫ اولین جسم قطبی
بخش های تشکیل دهنده دستگاه تولیدمثلی زن را نام ببرید. (دو مورد) ۵/۰ تخمدان ها، رحم، لوله های رحم، گردن رحم و زهراه (واژن)
رحم چه ساختاری دارد؟ ۷۵/۰ رحم اندامی کیسه مانند، گلابی شکل و ماهیچه ای است.
رحم چه نقشی دارد؟ ۵/۰ جنین درون رحم رشد و نمو می کند.
آندومتر چیست؟ ۲۵/۰ دیواره داخلی رحم
دیواره داخلی رحم ……………. نام دارد. ۲۵/۰ آندومتر
دیواره داخلی رحم در دوران ………….. و ………………. دچار تغییراتی می شود. ۵/۰ قاعدگی، بارداری
بخش های بالای رحم نسبت به بخش پائین آن (پهن تر/ باریک تر) می باشد. ۲۵/۰ پهن تر
لوله های رحم به کدام قسمت رحم متصل هستند؟ ۵/۰ به قسمت بالا و پهن رحم
لوله های رحم (لوله فالوپ) چیست؟ ۵/۰ بخش پهن و بالای رحم به دو لوله متصل است که به آنها لوله های رحم (لوله فالوپ) می گویند.
انتهای لوله فالوپ چه ساختاری دارد؟ ۵/۰ شیپور مانند بوده و دارای زوائد انگشت مانندی است.
پوشش داخلی لوله های رحم چه ساختاری دارد؟ ۵/۰ پوشش داخلی لوله های رحم مخاطی و مژک دار است.
مژک های داخل لوله رحم چه نقشی دارند؟ ۵/۰ زنش این مژک ها، اووسیت را به سمت رحم می رانند.
چه عاملی باعث راندن اووسیت به طرف رحم می شود؟ ۵/۰ زنش مژک های لوله رحم
منظور از گردن رحم چیست؟ ۵/۰   بخش پائین رحم که باریک تر است.
گردن رحم به …………….. باز می شود. ۲۵/۰ واژن (زهراه)
واژن (زهراه) چه نقشی دارد؟ ۵/۰ واژن محل ورود یاخته های جنسی نر، خروج خون قاعدگی و در هنگام زایمان طبیعی محل خروج جنین است.
محل ورود یاخته های جنسی نر در دستگاه تولیدمثلی زن چه نام دارد؟ ۲۵/۰ واژن
 در هنگام زایمان طبیعی جنین از …………….. خارج می شود. ۲۵/۰ واژن (زهراه)
خون قاعدگی از کدام بخش دستگاه تولیدمثلی زن خارج می شود؟ ۲۵/۰ واژن یا زهراه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.