انتشارات موج دانش

دورۀ جنسی در زنان

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دوره جنسی در زنان با ……………… شروع می شود. ۲۵/۰ قاعدگی یا عادت ماهانه
قاعدگی یا عادت ماهانه چیست؟ ۵/۰ در طی آن دیواره داخلی رحم همراه با رگ های خونی تخریب و مخلوطی از خون و بافت های تخریب شده از بدن خارج می شود.
در دوران قاعدگی چه موادی از بدن خارج می شود؟ ۷۵/۰ رگ های خونی تخریب شده و مخلوطی از خون و بافت های تخریب شده
قاعدگی یا عادت ماهانه نشانه شروع ………………. در زنان است. ۲۵/۰ دوره جنسی
در طی دوره قاعدگی دیواره داخلی رحم چه تغییری می کند؟ ۵/۰ دیواره داخلی رحم همراه با رگ های خونی تخریب می شود.
عادت ماهانه با ……………. آغاز می شود. ۲۵/۰ بلوغ جنسی
عادت ماهانه در ابتدا ……………. ولی کم کم ……………….. می شود. ۵/۰ نامنظم، منظم
مهمترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن چیست؟ ۲۵/۰ نظم عادت ماهانه
نظم عادت ماهانه مهمترین شاخص ……………… است. ۵/۰ کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن
معمولاً در زن های سالم بین ………….. سالگی عادت ماهانه متوقف می شود. ۲۵/۰ ۴۵ تا ۵۰
منظور از یائسگی چیست؟ ۵/۰ معمولاً در زن های سالم بین ۴۵ تا ۵۰ سالگی عادت ماهانه متوقف می شود که این پدیده را یائسگی می نامند.
متوقف شدن عادت ماهانه در سنین ۴۵ تا ۵۰ سالگی چه نام دارد؟ ۲۵/۰ یائسگی
علت یائسگی چیست؟ ۵/۰ علت یائسگی از کار افتادن تخمدان هاست که زودتر از بقیه دستگاه های بدن پیر می شوند.
در خانم ها کدام اندام زودتر از اندام های دیگر پیر می شود؟ ۲۵/۰ تخمدان
دوره باروری و تولیدمثلی در زن حدوداً چقدر است؟ ۲۵/۰ ۳۰ تا ۳۵ سال
پیر شدن تخمدان ها نسبت به اندام های دیگر زنان باعث …………… می شود. ۲۵/۰ یائسگی
چه عواملی می توانند طول دوره باروری و تولیدمثلی زن را کاهش دهند؟ (دو مورد) ۵/۰ تغذیه نامناسب، کار زیاد و سخت، فشار روحی و جسمی
فشار روحی و جسمی چه تاثیری بر طول دوره تولیدمثلی زن دارد؟ ۵/۰ می تواند به طور چشمگیر از طول این مدت بکاهد.
تغذیه نامناسب چه تاثیری بر طول دوره تولیدمثلی زن دارد؟ ۵/۰ می تواند به طور چشمگیر از طول این مدت بکاهد.
کار زیاد و سخت چه تاثیری بر طول دوره تولیدمثلی زن دارد؟ ۵/۰ می تواند به طور چشمگیر از طول این مدت بکاهد.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.