انتشارات موج دانش

تخمک زایی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

فرایند تخمک زایی از یاخته ای بنام …………….. شروع می شود. ۲۵/۰ مامه زا (اووگونی)
فرایند تخمک زایی از یاخته (دیپلوئید/ هاپلوئید) و زاینده ای بنام ……………… شروع می شود. ۵/۰ دیپلوئید، مامه زا (اووگونی)
فرایند تخمک زایی چه زمانی شروع می شود؟ ۵/۰ قبل از تولد و از دوران جنینی
اووگونی (مامه زا) چیست؟ ۵/۰ یاخته دیپلوئید و زاینده ای که فرایند تخمک زایی از آن شروع می شود.
یاخته های مامه زا (اووگونی) چه زمانی در بدن تشکیل می شوند؟ ۲۵/۰ قبل از تولد و در دوران جنینی
مراحل تخمک زایی انسان در ……………. آغاز و پس از ………………. در ……………. متوقف می شود. ۷۵/۰ دوران جنینی، شروع میوز، پروفاز I
اولین مرحله توقف تخمک زایی در انسان چه زمانی است؟ ۵/۰ پس از شروع میوز در پروفاز I
یاخته اووگونی در کجا قرار دارد و چه نقشی دارد؟ ۵/۰ در تخمدان قرار دارد و با تقسیم میتوز دو یاخته بوجود می آورد که یکی به اووسیت اولیه تبدیل و دیگری بصورت یاخته اووگونی باقی می ماند.
دو یاخته حاصل از تقسیم یاخته اووگونی را نام ببرید. ۵/۰ اووسیت اولیه و اووگونی
یاخته اووگونی چه نوع تقسیمی انجام می دهد؟ ۲۵/۰ میتوز
یاخته اووگونی از نظر کروموزومید چند n می باشد؟ ۲۵/۰ دیپلوئید n2
از تقسیم اووسیت اولیه کدام یاخته یا یاخته ها حاصل می شوند؟ ۵/۰ اووسیت ثانویه و اولین گویچه قطبی
از تقسیم اووسیت ثانویه کدام یاخته یا یاخته ها حاصل می شود؟ ۵/۰ دومین جسم قطبی یا تخمک لقاح نیافته
اووسیت اولیه با کدام تقسیم بوجود آمده و کدام تقسیم را انجام می دهد؟ ۵/۰ با میتوز بوجود آمده و میوز I را انجام می دهد.
اووسیت ثانویه با کدام تقسیم بوجود آمده و کدام تقسیم را انجام می دهد؟ ۵/۰ با میوز I بوجود آمده و میوز I را انجام می دهد.
اولین جسم قطبی و تخمک لقاح نیافته به ترتیب با کدام تقسیم بوجود می آیند؟ ۵/۰ اولین جسم قطبی با میوز I و تخمک لقاح نیافته با میوز II
دومین جسم قطبی و اووسیت اولیه به ترتیب حاصل چه نوع تقسیمی هستند؟ ۵/۰ دومین جسم قطبی حاصل میوز II و اولین جسم قطبی حاصل میوز I
فرایند تخمک زایی انسان در چند مرحله متوقف می شود؟ ۲۵/۰ دو
فرایند تخمک زایی انسان در کدام مراحل متوقف می شود نام ببرید. ۵/۰ پس از شروع میوز در پروفاز I و پس از انجام میوز I و تشکیل اووسیت ثانویه
در تخک زایی انسان توقف تخمک زایی در کدام یاخته ها انجام می گیرد؟ ۵/۰ اولین توقف در اووسیت اولیه و دومین توقف در اووسیت ثانویه
اووست اولیه در کدام ساختار داخل تخمدان قرار دارد؟ ۲۵/۰ فولیکول
در تخمک زایی انسان یاخته خارج شده از تخمدان چه نام دارد؟ ۲۵/۰ اووسیت ثانویه
اووگونی چند n کروموزومی بوده و کروموزوم های آن چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ دیپلوئید می باشد و می تواند تک یا دو کروماتیدی باشد.
اووسیت اولیه چند n کروموزوم بوده و کروموزوم های آن چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ دیپلوئید n2 بوده و کروموزوم های آن دو کروماتیدی هستند.
اووسیت ثانویه چند n کروموزوم بوده و کروموزوم های آن چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ هاپلوئید n بوده و کروموزوم های آن دو کروماتیدی هستند.
اولین جسم قطبی چند n کروموزوم بوده و کروموزوم های آن چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ هاپلوئید n بوده و کروموزوم های آن تک کروماتیدی هستند.
تخمک لقاح نیافته چند n کروموزوم بوده و کروموزوم های آن چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ هاپلوئید n بوده و کروموزوم های آن تک کروماتیدی هستند.
چه عاملی باعث ورود اووسیت ثانویه به لوله رحم می شود؟ ۵/۰ حرکت زواید انگشت مانند انتهای لوله رحم در اطراف آن
زواید انگشت مانند انتهای لوله رحم چه نقشی دارند؟ ۵/۰ حرکت این زواید اووسیت ثانویه را به درون لوله رحم هدایت می کند.
در فرایند تخمک زایی انسان چه زمانی تقسیم میوز کامل می شود؟ ۵/۰ زمانی که یاخته جنسی نر (اسپرم) با اووسیت ثانویه برخورد کند و لقاح آغاز شود.
آخرین مرحله تقسمی میوز را در فرایند تخمک زایی کدام یاخته انجام می دهد؟ ۲۵/۰ اووسیت ثانویه
اولین مرحله تقسیم میوز را در فرایند تخمک زایی کدام یاخته انجام می دهد؟ ۲۵/۰ اووسیت اولیه
کدام تقسیم فرایند تخمک گذاری انسان بعد از شروع لقاح انجام می شود؟ ۵/۰ تقسیم میوز II اووسیت ثانویه
بعد از تکمیل فرایند تخمک زایی در زنان کدام یاخته ها حاصل می شوند؟ ۵/۰ تخمک و دومین جسم قطبی
تخمک حاصل از تخمک زایی در زنان چه سرنوشتی دارد؟ ۵/۰ با اسپرم لقاح می یابد و تخم تشکیل می شود.
اووسیت ثانویه حاصل از فرایند تخمک زایی در زنان چه نقشی دارد؟ ۱ اگر با اسپرم برخورد کند و فرایند لقاح آغاز شود در این حالت میوز II را تکمیل می کند و تخمک حاصل با اسپرم لقاح می یابد و تخم تشکیل می شود اگر با اسپرم برخورد نکند یا لقاح آغاز نشود اووسیت ثانویه همراه با خون ریزی دوره ای از بدن دفع می شود.
اگر اووسیت ثانویه با اسپرم برخورد کند چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ فرایند لقاح آغاز می شود و اووسیت ثانویه میوز II را تکمیل می کند و تخمک حاصل با اسپرم لقاح می یابد و تخم تشکیل می شود.
اگر اووسیت ثانویه با اسپرم برخورد نکند چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ اووسیت ثانویه همراه با خون ریزی دوره ای از بدن دفع می شود.
چه زمانی اووسیت ثانویه از بدن دفع می شود؟ ۵/۰ هرگاه با اسپرم برخورد نکند یا لقاح آغاز نشود.
یکی از تفاوت های اساسی تخمک زایی و اسپرم زایی را بنویسید. ۵/۰ در اسپرم زایی سیتوپلاسم به صورت مساوی ولی در تخمک زایی بصورت نامساوی تقسیم می شود.
منظور از تقسیم نامساوی سیتوپلاسم در تخمک زایی چیست؟ ۵/۰ یعنی در تخمک زایی پس از هر بار تقسیم هسته در میوز تقسیم نامساوی سیتوپلاسم صورت می گیرد.
در تخمک زایی کدام یاخته ها تقسیم نامساوی سیتوپلاسم انجام می دهند؟ ۵/۰ اووسیت اولیه و ثانویه
تقسیم نامساوی سیتوپلاسم در کدام تقسیم یا تقسیم های تخمک زایی رخ می دهد؟ نام تقسیم را بنویسید. ۵/۰ تقسیم میوز I و میوز II
چرا در تخمک زایی پس از هر بار تقسیم هسته در میوز یک یاخته بزرگ و یک یاخته کوچک حاصل می شود؟ ۵/۰ چون تقسیم سیتوپلاسم بصورت نامساوی انجام می گیرد.
نتیجه تقسیم نامساوی سیتوپلاسم در تخمک زایی چیست؟ ۵/۰ باعث می شود در هر تقسیم یک یاخته بزرگ و یک یاخته کوچکتر بنام گویچه قطبی بوجود آید.
هدف از تقسیم نامساوی سیتوپلاسم در تخمک زایی چیست؟ ۵/۰ این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتری از سیتوپلاسم و اندامک ها به تخمک است.
چگونه در تخمک زایی سیتوپلاسم و اندامک بیشتری به تخمک می رسد؟ ۵/۰ با انجام تقسیم نامساوی سیتوپلاسم
چرا باید در تخمک زایی سیتوپلاسم و اندامک بیشتری به تخمک برسد؟ ۵/۰ تا بتواند در مراحل اولیه رشد و نمو جنین نیازهای آن را برآورده کند.
نیازهای اولیه رشد و نمو جنین انسان چگونه تامین می شود؟ ۲۵/۰ از سیتوپلاسم یاخته تخمک
کدام یاخته های حاصل از تخمک زایی در فرایند تشکیل جنین نقش ندارند؟ ۲۵/۰ گویچه های قطبی
گویچه های قطبی چه سرنوشتی دارند؟ ۱ گویچه های قطبی بطور طبیعی نقشی در رشد و نمو ندارند به ندرت ممکن است اسپرم با گویچه قطبی نیز لقاح می یابد و توده یاخته ای بی شکل را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع می شود.
در صورت لقاح گویچه های قطبی چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ ممکن است اسپرم با گویچه قطبی نیز لقاح یابد و توده یاخته ای بی شکل را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع می شود.
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ اووگونی ۲٫ اولین جسم قطبی
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ میتوز ۲٫ تخمک لقاح نیافته
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ دومین جسم قطبی ۲٫ اووسیت اولیه
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ میوز I 2. اسپرم
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ اووسیت ثانویه ۲٫ میوز یک
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد یاخته مشخص شده چند n کروموزومی بوده و کروموزوم ها چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ دیپلوئید، تک یا دو کروماتیدی
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد یاخته مشخص شده چند n کروموزومی بوده و کروموزوم ها چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ دیپلوئید، دو کروماتیدی
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد یاخته مشخص شده چند n کروموزومی بوده و کروموزوم ها چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ هاپلوئید، دو کروماتیدی
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد یاخته مشخص شده چند n کروموزومی بوده و کروموزوم ها چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ هاپلوئید، تک کروماتیدی
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد یاخته مشخص شده چند n کروموزومی بوده و کروموزوم ها چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ هاپلوئید، تک کروماتیدی
شکل مقابل مراحل تخمک زایی را نشان می دهد یاخته مشخص شده چند n کروموزومی بوده و کروموزوم ها چند کروماتیدی هستند؟ ۵/۰ هاپلوئید، تک کروماتیدی
دو رویداد چرخه ای که توسط هورمون ها در دستگاه تولیدمثلی زن بوجود می آید در کجا انجام می گیرند؟ ۵/۰ تخمدان ها و رحم
چه عاملی باعث ایجاد دو چرخه وابسته به هم در تخمدان ها و رحم می شود؟ ۵/۰ نوسانات هورمونی
چرخه تخمدانی چه چیزی را تنظیم می کند؟ ۵/۰ زمان بندی بالغ شدن اووسیت را در تخمدان
چرخه رحمی چه نقشی دارد؟ ۵/۰ رحم را برای بارداری آماده می کند.
کدام چرخه تولیدمثلی زن رحم را برای بارداری آماده می کند؟ ۲۵/۰ چرخه تخمدانی
کدام چرخه دستگاه تولیدمثلی زن زمان بندی بالغ شدن اووسیت در تخمدان را تنظیم می کند؟ ۲۵/۰ چرخه تخمدان
شکل مقابل قسمتی از تغییرات میزان هورمون ها در چرخه تولیدمثلی زن را نشان می دهد. هر نمودار مربوط به کدام هورمون می باشد؟ و نمودار به کدام قسمت از چرخه مربوط است؟ ۷۵/۰ ۱٫ FSH 2. LH 3. ابتدای چرخه
شکل مقابل قسمتی از تغییرات میزان هورمون ها در چرخه تولیدمثلی زن را نشان می دهد. هر نمودار مربوط به کدام هورمون می باشد؟ و نمودار به کدام قسمت از چرخه مربوط است؟ ۷۵/۰ ۱٫ FSH 2. LH 3. وسط چرخه
شکل مقابل قسمتی از تغییرات میزان هورمون ها در چرخه تولیدمثلی زن را نشان می دهد. هر نمودار مربوط به کدام هورمون می باشد؟ و نمودار به کدام قسمت از چرخه مربوط است؟ ۷۵/۰ ۱٫ FSH 2. LH 3. آخر چرخه
شکل مقابل قسمتی از تغییرات میزان هورمون ها در چرخه تولیدمثلی زن را نشان می دهد. هر نمودار مربوط به کدام هورمون می باشد؟ و نمودار به کدام قسمت از چرخه مربوط است؟ ۷۵/۰ ۱٫ استروژن ۲٫ پروژسترون ۳٫ قبل از تخمک گذاری
شکل مقابل قسمتی از تغییرات میزان هورمون ها در چرخه تولیدمثلی زن را نشان می دهد. هر نمودار مربوط به کدام هورمون می باشد؟ و نمودار به کدام قسمت از چرخه مربوط است؟ ۷۵/۰ ۱٫ استروژن ۲٫ پروژسترون ۳٫ قبل از تخمک گذاری ۴٫ بعد از تخمک گذاری
شکل مقابل قسمتی از تغییرات میزان هورمون ها در چرخه تولیدمثلی زن را نشان می دهد. هر نمودار مربوط به کدام هورمون می باشد؟ و نمودار به کدام قسمت از چرخه مربوط است؟ ۷۵/۰ ۱٫ استروژن ۲٫ پروژسترون ۳٫ انتهای چرخه
شکل مقابل قسمتی از تغییرات میزان هورمون ها در چرخه تولیدمثلی زن را نشان می دهد. هر نمودار مربوط به کدام هورمون می باشد؟ و نمودار به کدام قسمت از چرخه مربوط است؟ ۵/۰ ۱٫ استروژن ۲٫ پروژسترون
شکل مقابل بخشی از تغیرات دیواره رحم را در طی چرخه رحمی نشان می دهد در این مرحله مقدار هورمون های استروژن و پروژسترون در خون چگونه است؟ چرا؟ ۵/۰ هر دو کم می باشند زیرا دیواره در حال ریزش می باشد.
شکل مقابل بخشی از تغیرات دیواره رحم را در طی چرخه رحمی نشان می دهد در این مرحله مقدار هورمون های استروژن و پروژسترون در خون چگونه است؟ چرا؟ ۷۵/۰ استروژن زیادتر می شود ولی پروژسترون کم است زیرا دیواره در حال رشد می باشد.
شکل مقابل بخشی از تغیرات دیواره رحم را در طی چرخه رحمی نشان می دهد در این مرحله مقدار هورمون های استروژن و پروژسترون در خون چگونه است؟ چرا؟ ۷۵/۰ هر دو هورمون زیاد می باشند چون دیواره ضخامت زیاد داشته و غدد ترشحی نیز بزرگ هستند.
شکل مقابل بخشی از تغیرات دیواره رحم را در طی چرخه رحمی نشان می دهد در این مرحله مقدار هورمون های استروژن و پروژسترون در خون چگونه است؟ چرا؟ ۵/۰ هر دو هورمون شروع به کاهش کرده اند چون رفته رفته ضخامت دیواره کم می شود.
 شکل مقابل بخشی از تغیرات دیواره رحم را در طی چرخه رحمی نشان می دهد این بخش به کدام قسمت چرخه رحمی مربوط می شود؟ ۵/۰ قاعدگی
شکل مقابل بخشی از تغیرات دیواره رحم را در طی چرخه رحمی نشان می دهد این بخش به کدام قسمت چرخه رحمی مربوط می شود؟ ۵/۰ نیمه اول چرخه رحمی
شکل مقابل بخشی از تغیرات دیواره رحم را در طی چرخه رحمی نشان می دهد این بخش به کدام قسمت چرخه رحمی مربوط می شود؟ ۲۵/۰ تخمک گذاری
شکل مقابل بخشی از تغییرات داخل تخمدان را نشان می دهد شکل مربوط به کدام مرحله است؟ ۵/۰ رشد فولیکول و تمایز اووسیت
شکل مقابل بخشی از تغییرات داخل تخمدان را نشان می دهد شکل مربوط به کدام مرحله است؟ ۲۵/۰ تخمک گذاری
شکل مقابل بخشی از تغییرات داخل تخمدان را نشان می دهد شکل مربوط به کدام مرحله است؟ ۲۵/۰ تشکیل جسم زرد
شکل مقابل بخشی از تغییرات داخل تخمدان را نشان می دهد شکل مربوط به کدام مرحله است؟ ۲۵/۰ جسم زرد در حال تحلیل رفتن
شکل مقابل بخشی از تغییرات هورمون های LH و FSH را در بدن یک زن نشان می دهد در مرحله نشان داده شده در تخمدان و رحم چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰  
شکل مقابل بخشی از تغییرات هورمون های LH و FSH را در بدن یک زن نشان می دهد در مرحله نشان داده شده غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون چگونه است؟ ۵/۰  
شکل مقابل بخشی از تغییرات هورمون های استروژن و پروژسترون را در بدن یک زن نشان می دهد در مرحله نشان داده شده غلظت هورمون های LH و FSH چگونه است؟ ۵/۰  
شکل مقابل بخشی از تغییرات هورمون های استروژن و پروژسترون را در بدن یک زن نشان می دهد در مرحله نشان داده شده در تخمدان و رحم چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰  
شکل مقابل بخشی از تغییرات تخمدانی چرخه جنسی یک زن را نشان می دهد در این مرحله غلظت هورمون های LH و FSH چگونه است؟ ۵/۰  
شکل مقابل بخشی از تغییرات تخمدانی چرخه جنسی یک زن را نشان می دهد در این مرحله غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون چگونه است؟ ۵/۰  
شکل مقابل بخشی از تغییرات تخمدانی چرخه جنسی یک زن را نشان می دهد در این مرحله رحم در چه وضعیتی قرار دارد؟    
شکل مقابل بخشی از تغییرات دیواره رحم را در چرخه جنسی یک زن را نشان می دهد در این مرحله غلظت هورمون های LH و FSH چگونه است؟ ۵/۰  
شکل مقابل بخشی از تغییرات دیواره رحم را در چرخه جنسی یک زن را نشان می دهد در این مرحله غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون چگونه است؟ ۵/۰  
شکل مقابل بخشی از تغییرات دیواره رحم را در چرخه جنسی یک زن را نشان می دهد چرخه تخمدانی در کدام مرحله قرار دارد؟ ۵/۰  

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.