انتشارات موج دانش

چرخه تخمدانی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

فولیکول تخمدانی چه ساختاری دارد؟ ۵/۰ اووسیت به همراه یاخته های اطرافشان در تخمدان فولیکول را تشکیل می دهند.
فولیکول ها از چه زمانی در تخمدان ها وجود دارند؟ ۲۵/۰ از دوره جنینی
کدام فولیکول از هر دوره جنسی چرخه تخمدانی را آغاز می کند؟ ۵/۰ فولیکولی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است.
چه چیزی مشخص می کند که کدام فولیکول چرخه تخمدانی را آغاز خواهد کرد؟ ۵/۰ میزان رشد فولیکول ها
فولیکول بعد از آغاز چرخه تخمدانی چه تغییری می کند؟ ۵/۰ لایه های یاخته ای فولیکول تکثیر و حجیم می شوند.
تکثیر و حجیم شدن لایه های یاخته ای فولیکول در تخمدان چه چیزی را باعث می شود؟ ۵/۰ از یک سو شرایط رشد و نمو اووسیت درون فولیکول را فراهم و از سوی دیگر هورمون استروژن را ترشح می کند.
چه عاملی باعث رشد و نمو اووسیت درون فولیکول می شود؟ ۵/۰ تکثیر و ضخیم شدن لایه های یاخته ای فولیکول
هورمون استروژن توسط کدام بخش در تخمدان ترشح می شود؟ ۵/۰ توسط لایه های یاخته ای اطراف اووسیت که تکثیر یافته و ضخیم شده اند.
چه ارتباطی میان اندازه فولیکول و ترشح استروژن وجود دارد؟ ۵/۰ با رشد فولیکول میزان ترشح استروژن افزایش می یابد.
در طی رشد فولیکول داخل تخمدان کدام تقسیم و در کدام یاخته ها اتفاق می افتد؟ ۵/۰ تقسیم میتوز در یاخته های فولیکولی
چرخه تخمدانی توسط کدام هورمون ها تنظیم و هدایت می شود؟ ۵/۰ FSH و LH
چرخه تخمدانی با تاثیر هورمون های FSH و LH …………….. و …………….. می شود. ۵/۰ تنظیم و هدایت
هورمون FSH در زن ها به کجا متصل می شود؟ ۵/۰ گیرنده هایی که در سطح یاخته های فولیکولی وجود دارند.
گیرنده های هورمون FSH در کدام یاخته های بدن زن وجود دارند؟ ۲۵/۰ یاخته های فولیکولی
در سطح یاخته های فولیکولی گیرنده های کدام هورمون محرک غدد جنسی وجود دارد؟ ۲۵/۰ FSH
هورمون FSH چه اثری بر یاخته های فولیکولی دارد؟ ۵/۰ این اتصال فولیکول را تحریک می کند تا بزرگ و بالغ شود.
کدام هورمون باعث بزرگ و بالغ شدن فولیکول می شود؟ ۲۵/۰ هورمون FSH
اتصال هورمون FSH بر گیرنده های خود چه اثری دارد؟ ۵/۰ این اتصال فولیکول را تحریک می کند تا بزرگ و بالغ شود.
فولیکول بالغ شده در روز چهاردهم در کدام قسمت تخمدان قرار دارد؟ ۵/۰ به دیواره تخمدان چسبیده است.
چه زمانی فولیکول بالغ شده به دیواره تخمدان می چسبد؟ (در دوره جنسی) ۲۵/۰ حدود روز چهاردهم دوره
روز چهاردهم دوره جنسی کدام اتفاق در تخمدان می افتد؟ ۲۵/۰ تخمک گذاری
تخمک گذاری در چه روزی از چرخه تخمدانی روی می دهد؟ ۲۵/۰ روز چهاردهم
منظور از فرایند تخمک گذاری چیست؟ ۵/۰ در این فرایند اووسیت ثانویه همراه با تعدادی از یاخته های فولیکولی از سطح تخمدان خارج و وارد محوطه شکمی می شوند.
در مرحله تخمک گذاری کدام یاخته های از تخمدان خارج می شوند؟ ۵/۰ اووسیت ثانویه همراه با تعدادی از یاخته های فولیکولی
در تخمک گذاری اووسیت ثانویه به کجا وارد می شود؟ ۲۵/۰ محوطه شکمی
یاخته های فولیکولی چسبیده به اووسیت ثانویه چه نقشی دارند؟ ۵/۰ این یاخته ها در ادامه مسیر به تغذیه و حفاظت از اووسیت کمک می کنند.
تغذیه اووسیت ثانویه در محوطه شکمی و لوله رحمی چگونه انجام می گیرد؟ ۵/۰ توسط یاخته های فولیکولی متصل به آن
حفاظت از اووسیت ثانویه در محوطه شکمی و لوله رحمی چگونه انجام می گیرد؟ ۵/۰ توسط یاخته های فولیکولی متصل به آن
در ابتدای چرخه جنسی در زن ها افزایش استروژن چه اثری بر مقدار LH دارد؟ ۲۵/۰ باعث افزایش LH می شود.
نحوه تنظیم مقدار هورمون LH در ابتدای چرخه جنسی زنها از کدام نوع است؟ ۵/۰ بازخورد منفی
عامل اصلی تخمک گذاری در زن ها چیست؟ ۵/۰ زیاد شدن LH که در اثر افزایش ترشح استروژن رخ می دهد.
در چرخه جنسی زن ها زیاد شدن LH که در اثر افزایش استروژن رخ می دهد عامل اصلی ………… است. ۲۵/۰ تخمک گذاری
بعد از فرایند تخمک گذاری چه اتفاقی در تخمدان روی می دهد؟ ۵/۰ باقی مانده فولیکول در تخمدان به صورت توده یاخته ای در می آید که به آن جسم زرد می گویند.
در طی تخمک گذاری بخش های مختلف فولیکول بالغ چه می شود؟ ۷۵/۰ اووسیت ثانویه به همراه یاخته های اطراف آن از تخمدان خارج می شوند و مقداری از یاخته های فولیکولی نیز در تخمدان باقی می مانند.
جسم زرد در تخمدان چگونه بوجود می آید؟ ۵/۰ به دنبال تخمک گذاری باقی مانده فولیکول در تخمدان به صورت توده یاخته ای درمی آید که به آن جسم زرد می گویند.
جسم زرد در تخمدان از کدام یاخته ها تشکیل می شود؟ ۵/۰ از یاخته های فولیکولی که بعد از تخمک گذاری در تخمدان باقی می مانند.
جسم زرد چه نقشی در تخمدان دارد؟ ۵/۰ دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح می کند.
یاخته های جسم زرد تحت تاثیر کدام هورمون قرار می گیرند؟ ۵/۰ هورمون LH
هورمون LH بر کدام یاخته ها در داخل تخمدان اثر می گذارند؟ ۵/۰ یاخته های جسم زرد
هورمون LH چه اثری بر جسم زرد دارد؟ ۷۵/۰ یاخته های جسم زرد با تاثیر هورمون LH فعالیت ترشحی خود را افزایش می دهند و دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح می کنند.
دو هورمون ترشح شده از جسم زرد را نام ببرید. ۵/۰ استروژن و پروژسترون
هورمون LH چه تاثیری بر فعالیت ترشحی جسم زرد دارد؟ ۲۵/۰ باعث افزایش ترشح می شود.
بعد از اثر کردن هورمون LH بر یاخته های فولیکولی ترشح کدام هورمون افزایش می یابد؟ ۲۵/۰ پروژسترون
بعد از اثر کردن هورمون LH بر یاخته های فولیکولی ترشح کدام هورمون کاهش می یابد؟ ۲۵/۰ استروژن
گیرنده هورمون LH در سطح کدام یاخته های بدن زن قرار دارد؟ ۲۵/۰ یاخته های فولیکولی سازنده جسم زرد
در زن ها هورمون پروژسترون علاوه بر غده فوق کلیه از کجا ترشح می شود؟ ۲۵/۰ جسم زرد
دو منبع ترشح پروژسترون در زن را نام ببرید. ۵/۰ فوق کلیه و جسم زرد
دو منبع ترشح هورمون پروژسترون در زن را نام ببرید. ۵/۰ غده فوق کلیه و فولیکول در حال رشد و جسم زرد
کدام بخش بدن زن توانایی ترشح دو هورمون جنسی زنانه را دارد؟ ۲۵/۰ غده فوق کلیه و جسم زرد
بعد از تخمک گذاری کدام هورمون ها وقایع رحم را در چرخه جنسی ادامه می دهند؟ ۵/۰ استروژن و پروژسترون
قبل از تخمک گذاری کدام هورمون وقایع رحم را در چرخه جنسی تنظیم می کند؟ ۲۵/۰ استروژن
وقایع نیمه اول و نیمه دوم چرخه رحمی توسط کدام هورمون ها تنظیم می شود؟ ۷۵/۰ نیمه اول توسط استروژن و نیمه دوم توسط استروژن و پروژسترون
سرنوشت جسم زرد به چه چیزی بستگی دارد؟ ۵/۰ انجام یا عدم انجام بارداری
در صورت انجام بارداری، جسم زدر چه سرنوشتی خواهد داشت؟ ۵/۰ اگر بارداری رخ دهد جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی ادامه می دهد و با این هورمون ها جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن حفظ می شود.
در چه شرایطی جسم زرد به فعالیت خود ادامه می دهد؟ ۵/۰ در صورت انجام بارداری
فعالیت جسم زرد بعد از بارداری چه اهمیتی دارد؟ ۵/۰ با ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون باعث حفظ جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن می شود.
چه عاملی باعث حفظ جدار رحم بلافاصله بعد از بارداری می شود؟ ۵/۰ ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون از جسم زرد
چه عاملی باعث حفظ جنین جایگزین شده در رحم بلافاصله بعد از بارداری می شود؟ ۵/۰ ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون از جسم زرد
در صورت عدم فعالیت جسم زرد جنین جایگزین شده در رحم چه خواهد شد؟ ۵/۰ جنین از رحم جدا شده و دفع می شود.
اگر بارداری رخ ندهد جسم زرد چه سرنوشتی خواهد داشت؟ ۵/۰ اگر بارداری رخ ندهد جسم زرد در اواخر دوره جنسی تحلیل می رود و به جسمی غیرفعال به نام جسم سفید تبدیل می شود.
جسم سفید چگونه بوجود می آید؟ ۵/۰ اگر بارداری رخ ندهد جسم زرد در اواخر دوره جنسی تحلیل می رود و به جسمی غیرفعال بنام جسم سفید تبدیل می شود.
جسم زرد در نهایت به …………….. تبدیل خواهد شد. ۲۵/۰ جسم زرد
منشا جسم سفید چیست؟ ۲۵/۰ جسم زرد
غیرفعال شدن جسم زرد چه اثری بر هورمون های جنسی زنانه دارد؟ ۵/۰ غیرفعال شدن جسم زرد باعث کاهش استروژن و پروژسترون در خون می شود.
چه زمانی مقدار استروژن و پروژسترون خون در چرخه جنسی کاهش می یابد؟ ۵/۰ در صورت عدم بارداری و تحلیل جسم زرد
کاهش هورمون های جنسی در اواخر دوره جنسی زنان چه تاثیری دارد؟ ۵/۰ کاهش این هورمون ها موجب ناپایداری جدار رحم و تخریب و ریزش آن می شود که علامت شروع دوره جنسی بعدی است.
غیرفعال شدن جسم زرد باعث کاهش ……………. و …………….. در خون می شود. ۵/۰ استروژن و پروژسترون
کاهش هورمون های استروژن و پروژسترون در اثر تحلیل رفتن جسم زرد چه اثری دارد؟ ۵/۰ کاهش این هورمون ها موجب ناپایداری جدار رحم و تخریب و ریزش آن می شود.
تخریب و ریزش جدار رحم علامت چیست؟ ۵/۰ علامت شروع دوره جنسی بعدی است.
علامت شروع دوره جنسی بعدی در زن ها چیست؟ ۵/۰ تخریب و ریزش جداره رحم

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.