انتشارات موج دانش

چرخه رحمی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

قاعدگی در چه بخشی از چرخه رحمی رخ می دهد؟ ۵/۰ در روزهای اول هر دوره رخ می دهد.
قاعدگی بطور متوسط …………… طول می کشد. ۲۵/۰ هفت روز
پس از قاعدگی، دیواره رحم چه تغییری می کند؟ ۵/۰ پس از قاعدگی، دیواره داخلی رحم مجددا شروع به رشد و نمو می کند ضخامت آن زیاد شده و در آن چین خوردگی ها، حفرات و اندوخته خونی زیادی بوجود می آید.
سه بخش ایجاد شده در دیواره داخلی رحم در طی چرخه رحمی را نام ببرید. ۷۵/۰ چین خوردگی ها، حفرات و اندوخته خونی
رشد و نمو دیواره داخلی رحم تا چه زمانی ادامه می یابد؟ ۵/۰ تا بعد از نیمه دوره جنسی
بعد از نیمه دوره جنسی رشد و نمو دیواره رحم چه تغییری می کند؟ ۵/۰ پس از آن سرعت رشد آن کم می شود ولی فعالیت ترشحی در آن افزایش می یابد.
چه زمانی فعالیت ترشحی دیواره رحم افزایش می یابد؟ ۵/۰ بعد از نیمه دوره جنسی
چه زمانی سرعت رشد دیواره رحم کاهش می یابد؟ ۵/۰ بعد از نیمه دوره جنسی
هدف تغییرات دیواره رحمی در دوره جنسی چیست؟ ۵/۰ نتیجه این فعالیت ها آماده شدن جدار رحم برای پذیرش و پرورش تخمک لقاج یاخته یا همان تخم است.
اگر در حدود نیمه دوره جنسی اسپرم در مجاورت اووسیت ثانویه قرار گیرد چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ پس از تخمک زایی لقاح صورت می پذیرد.
چه زمانی فرایند تخمک زایی کامل می شود؟ ۵/۰ زمانی که اووسیت ثانویه در مجاورت اسپرم قرار گیرد.
پس از انجام لقاح یاخته …………… تشکیل می شود. ۲۵/۰ تخم
یاخته تخم انسان کجا تقسیمات خود را آغاز می کند؟ ۲۵/۰ در لوله رحم
یاخته تخم پس از انجام تقسیمات در کدام قسمت رحم جایگزین می شود؟ ۵/۰ در یکی از فرورفتگی های جدار رحم
جایگزینی را تعریف کنید. ۷۵/۰ جایگزینی شامل نفوذ جنین به درون جدار رحم و ایجاد رابطه خونی و تغذیه با مادر است.
نفوذ جنین به درون جدار رحم و ایجاد رابطه خونی و تغذیه ای با مادر ……………. نام دارد. ۲۵/۰ جایگزینی
اگر لقاح صورت نگیرد اووسیت ثانویه چه می شود؟ ۵/۰ اووسیت ثانویه بدون جایگزینی دفع می شود.
عدم انجام لقاح چه تاثیری بر چرخه رحمی دارد؟ ۵/۰ اووسیت ثانویه بدون جایگزینی دفع می شود و حدود روز بیست و هشتم تخریب دیواره داخلی و دفع خون (قاعدگی) آغاز می شود که شروع دوره جنسی و چرخه رحمی بعدی را نشان می دهد.
چه چیزی نشان دهنده شروع دروه جنسی و چرخه رحمی جدید در زن ها می باشد؟ ۵/۰ تخریب دیواره داخلی رحم و دفع خون (قاعدگی)
وقایع چرخه رحمی توسط کدام هورمون ها تنظیم می شود؟ ۵/۰ هورمون های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) که از تخمدان ها ترشح می شوند.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.