انتشارات موج دانش

تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثل در زن

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

هورمون های تنظیم کننده وقایع مختلف دستگاه تولیدمثلی زن از کدام اندام ها ترشح می شوند؟ ۷۵/۰ زیر نهنج (هیپوتالاموس)، زیر مغزی (هیپوفیز) پیشین و تخمدان ها
تنظیم میزان هورمون های موثر در دستگاه تولیدمثلی زن به صورت …………… انجام می شود. ۲۵/۰ بازخوردی (خودتنظیمی)
در ابتدای دوره جنسی در زن ها مقدار هورمون های جنسی چگونه است؟ ۵/۰ مقدار هر دو هورمون جنسی استروژن و پروژسترون کم است.
هورمون های جنسی زنانه کدامند نام ببرید. ۵/۰ استروژن و پروژسترون
کمبود هورمون های استروژن و پروژسترون چه اثری بر هیپوتالاموس دارد؟ ۵/۰ این کمبود به هیپوتالاموس پیامی می دهد که هورمون آزادکننده ای ترشح کند.
هورمون آزادکننده ترشح شده در هنگام کمبود استروژن و پروژسترون چه نقشی دارد؟ ۵/۰ این هورمون بخش پیشین هیپوفیز را تحریک می کند تا ترشح هورمون های FSH و LH را افزایش دهد.
چه عاملی باعث افزایش ترشح هورمون های LH و FSH در ابتدای دوره جنسی زنانه می شود؟ ۲۵/۰ هورمون آزادکننده ترشح شده از هیپوتالاموس
چه عاملی باعث ترشح هورمون آزادکننده از هیپوتالاموس در ابتدای دوره جنسی زنانه می شود؟ ۵/۰ کمبود هورمون های استروژن و پروژسترون
هورمون آزادکننده ترشح شده از هیپوتالاموس بر کجا اثر می گذارد؟ ۵/۰ بخش پیشین هیپوفیز
هورمون FSH چه نقشی در زن ها دارد؟ ۲۵/۰ موجب رشد فولیکول می شود.
هورمون LH چه نقشی در زن ها دارد؟ ۲۵/۰ موجب رشد جسم زرد می شود.
با رشد فولیکول در تخمدان ترشح ………….. افزایش می یابد. ۲۵/۰ استروژن
با رشد جسم زرد ترشح ……………… افزایش می یابد. ۲۵/۰ پروژسترون
هورمون FSH چه اثری بر ترشح هورمون های جنسی زنانه دارد؟ ۲۵/۰ باعث افزایش ترشح استروژن می شود.
هورمون LH چه اثری بر ترشح هورمون های جنسی زنانه دارد؟ ۲۵/۰ باعث افزایش ترشح هورمون پروژسترون می شود.
هورمون FSH چگونه ترشح هورمون استروژن را افزایش می دهد؟ ۵/۰ با تحریک رشد فولیکول
هورمون LH چگونه ترشح هورمون پروژسترون را افزایش می دهد؟ ۵/۰ با تحریک رشد جسم زرد
هورمون های جنسی زنانه چه نقشی در رحم دارند؟   ۵/۰
چه تغییراتی رحم را برای بارداری احتمالی آماده می کند؟ ۵/۰ رشد دیواره داخلی رحم و ضخیم شدن آن
هورمون های جنسی زنانه چه تاثیری بر هیپوتالاموس دارند؟ ۵/۰ با تاثیر بر هیپوتالاموس با بازخورد منفی از ترشح هورمون های FSH و LH می کاهند.
هورمون های جنسی زنانه چگونه مقدار FSH و LH را کاهش می دهند؟ ۵/۰ با تاثیر بر روی هیپوتالاموس و با بازخورد منفی
اهمیت کاهش مقدار هورمون های LH و FSH در اثر هورمون های جنسی زنانه چیست؟ ۵/۰ این بازخورد از رشد و بالغ شدن فولیکول های جدید در طول دوره جنسی جلوگیری می کند.
چه عاملی مانع رشد و بالغ شدن فولیکول های جدید در طول دوره جنسی می شود؟ ۵/۰ بازخورد منفی استروژن و پروژسترون روی هیپوتالاموس باعث کاهش LH و FSH و در نتیجه جلوگیری از رشد و بالغ شدن فولیکول جدید می شود.
کدام هورمون ها رحم را برای بارداری احتمالی آماده می کنند؟ ۵/۰ هورمون های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون)
دو اثر افزایش استروژن و پروژسترون در دوره جنسی را بنویسید. ۵/۰ با بازخورد منفی مقدار LH و FSH را کاهش می دهد، رحم را برای بارداری احتمالی آماده می کند.
گیرنده های هورمون های جنسی زنانه در کجا قرار دارند؟ ۵/۰ هیپوتالاموس و دیواره داخلی رحم
هورمون های جنسی زنانه به چه روشی مقدار LH و FSH را کاهش می دهند؟ ۲۵/۰ بازخورد منفی
در انتهای دوره جنسی مقدار هورمون های جنسی زنانه چه تغییری می کند؟ ۲۵/۰ هر دو کاهش می یابند.
کاهش مقدار هورمون های جنسی زنانه در انتهای دوره چه تاثیری بر رحم دارد؟ ۵/۰ استحکام رحم کاهش یافته و در طول چند روز بعد از هم می پاشد و قاعدگی رخ می دهد.
کاهش مقدار هورمون های جنسی زنانه در انتهای دوره جنسی چه اثری بر هیپوتالاموس دارد؟ ۵/۰ این کاهش با اثر بر هیپوتالاموس و ترشح مجدد هورمون آزادکننده ترشح مجدد LH و FSH را آغاز می کند که همان شروع دوره جنسی بعدی است.
کدام تغییر در هورمون های هیپوتالاموس نشانه شروع دوره جنسی بعدی است؟   ترشح مجدد هورمون آزادکننده
کدام تغییر در هورمون های هیپوفیز پیشین نشان دهنده شروع دوره جنسی بعدی است؟ ۵/۰ ترشح مجدد هورمون های LH و FSH
چه عاملی باعث کاهش استحکام دیواره رحم در انتهای دوره جنسی می شود؟ ۲۵/۰ کاهش مقدار هورمون های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون)
کاهش غلظت هورمون های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) در انتهای دوره جنسی زنانه بر کدام قسمت ها اثر می گذارد؟ ۵/۰ دیواره رحم و هیپوتالاموس
کدام هورمون های جنسی زنانه می تواند دو نقش متضاد داشته باشد؟ ۲۵/۰ استروژن
دو نقش متضاد استروژن را بنویسید. ۵/۰ افزایش اندک آن از آزاد شدن FSH و LH ممانعت می کند (بازخورد منفی) اما حدود روز چهاردهم دوره افزایش یک باره آن محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی FSH و LH از هیپوفیز پیشین است (بازخورد مثبت)
استروژن چه زمانی نقش بازخورد منفی بر ترشح LH و FSH دارد؟ ۵/۰ در نیمه اول دوره جنسی که افزایش اندک استروژن از آزاد شدن LH و FSH جلوگیری می کند.
منظور از بازخورد منفی استروژن چیست؟ ۵/۰ یعنی استروژن در غلظت پائین مانع ترشح LH و FSH می شود.
استروژن چه زمانی می تواند مانع ترشح LH و FSH شود؟ ۲۵/۰ وقتی که غلظت آن پائین باشد.
تاثیر غلظت پائین استروژن بر LH و FSH را بنویسید. ۲۵/۰ جلوگیری از ترشح
تاثیر غلظت بالای استروژن بر LH و FSH را بنویسید. ۲۵/۰ باعث ترشح
منظور از بازخورد مثبت استروژن چیست؟ ۵/۰ حدود روز چهاردهم دوره، افزایش یک باره استروژن محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی LH و FSH از هیپوفیز پیشین می شود.
بازخورد مثبت استروژن در چه بخشی از دوره جنسی روی می دهد؟ ۲۵/۰ حدود روز چهاردهم
در دوره جنسی کدام یک زودتر رخ می دهد؟ بازخورد مثبت استروژن یا بازخورد منفی؟ ۲۵/۰ بازخورد منفی
افزایش استروژن در ابتدا و وسط دوره جنسی چه تفاوتی دارد؟ ۵/۰ درابتدای دوره افزایش اندک است ولی در وسط دوره افزایش یک باره می باشد.
چه عاملی باعث آزاد شدن مقدار زیادی LH و FSH در نیمه دوره جنسی می باشد؟ ۲۵/۰ افزایش ناگهانی مقدار استروژن
تغییر ناگهانی مقدار هورمون ها چه اثری بر تخمدان دارد؟ ۵/۰ باعث می شود باقی مانده فولیکول به جسم زرد تبدیل شود.
تبدیل باقی مانده فولیکول به جسم زرد غلظت هورمون LH باید کم باشد یا زیاد؟ ۲۵/۰ زیاد
نمودار مقابل غدد و هورمون های موثر بر تولیدمثل زن را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ هیپوتالاموس ۲٫ تخمدان ها
نمودار مقابل غدد و هورمون های موثر بر تولیدمثل زن را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ هیپوفیز پیشینی ۲٫ رحم
نمودار مقابل غدد و هورمون های موثر بر تولیدمثل زن را نشان می دهد بخش های نشان داده شده چه چیزی را نشان می دهند؟    ترشح هورمون آزادکننده  بازخوردها
نمودار مقابل غدد و هورمون های موثر بر تولیدمثل زن را نشان می دهد بخش های نشان داده شده چه چیزی را نشان می دهند؟   ۱٫ ترشح LH و FSH 2. ترشح استروژن و پروژسترون

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.