انتشارات موج دانش

تخصص یافته ها

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

از ساقه های ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان ۴ مورد نام ببرید. ۱ زمین ساقه (ریزوم)، غده، پیاز و ساقه رونده هر مورد ۲۵/۰
غده سیب زمینی را می توان نوعی (ریشه/ ساقه) در نظر گرفت. ۲۵/۰ ساقه
از ساقه های ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی گیاهان کدام ساقه توانایی انجام فتوسنتز دارد؟ ۲۵/۰ ساقه رونده
دو ساقه ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی گیاهان که به طور افقی رشد می کنند نام ببرید. ۵/۰ زمین ساقه و ساقه رونده
ساقه ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی گیاهان که در زیر خاک بصورت افقی رشد می کند کدام است. فقط نام ببرید. ۲۵/۰ زمین ساقه (ریزوم)
یک شباهت زمین ساقه و ساقه هوایی را بنویسید. ۵/۰ هر دو دارای جوانه انتهایی و جوانه جانبی می باشند.
زمین ساقه را تعریف کنید. ۵/۰ ساقه ای که بطور افقی زیر خاک رشد می کند
محل تولید گیاه جدید در زمین ساقه و ساقه رونده کدام قسمت ساقه می باشد فقط نام ببرید. ۵/۰ در زمین ساقه در محل جوانه و در ساقه رونده در محل گره ها
یک گیاه که دارای زمین ساقه می باشد نام ببرید. ۲۵/۰ زنبق
نام بخش تخصص یافته زنبق برای تولیدمثل غیرجنسی را بنویسید. ۲۵/۰ زمین ساقه (ریزوم)
علت متورم بودن غده سیب زمینی را بنویسید. ۵/۰ به علت ذخیره ماده غذایی
ساقه زیرزمینی که بعلت ذخیره ماده غذایی متورم شده نام ببرید. این نوع غده در کدام گیاه دیده می شود فقط نام ببرید. ۵/۰ غده، در گیاه سیب زمینی
جوانه های موجود در غده سیب زمینی در کدام بخش این اندام قرار دارند؟ ۲۵/۰ در سطح غده
یک غده سیب زمینی بطور طبیعی چه تعداد گیاه می تواند بوجود بیاورد؟ ۵/۰ به تعداد جوانه های موجود در سطح غده سیب زمینی
برای تکثیر گیاه سیب زمینی با قطعات سیب زمینی، قطعات مورد استفاده باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ ۵/۰ این قطعات باید دارای جوانه بر روی خود باشند.
بخش ذخیره ای سیب زمینی کدام بخش رویشی گیاه می باشد؟ ۲۵/۰ ساقه زیرزمینی
رگبرگ های گیاه سیب زمینی (موازی/ ناموازی) هستند. ۲۵/۰ ناموازی
یک شباهت و یک تفاوت بین غده و پیاز را بنویسید. ۵/۰ شباهت: ۱٫ در هر دو ماده غذایی ذخیره می شود ۲٫ هر دو ساقه زیرزمینی می باشند ۳٫ هر دو جزو ساقه های ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی گیاه می باشند. تفاوت: ۱٫ در غده مواد غذایی در ساقه ولی در پیاز در برگ ها ذخیره می شود. ۲٫ غده ساقه زیرزمینی متورم می باشد ولی پیاز ساقه زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند می باشد.
دو بخش متصل به ساقه زیرزمینی پیاز کدامند؟ نام ببرید. ۵/۰ ریشه گیاه و برگ های خوراکی
ساقه زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند گیاهان چه نام دارد؟ ۲۵/۰ پیاز
بخش های خوراکی پیاز خوراکی کدام قسمت گیاه می باشند؟ ۲۵/۰ برگ ها
علاوه بر پیاز خوراکی دو گیاه دارای پیاز نام ببرید. ۵/۰ لاله و نرگس
در گیاه نرگس بخش های خوراکی گیاه کدام بخش گیاه می باشد؟ ۲۵/۰ برگ های موجود در پیاز
تولیدمثل غیرجنسی گیاه لاله توسط چه قسمتی انجام می شود. ۲۵/۰ پیاز
شکل ساده ای از یک پیاز رسم کرده و دو بخش آن را نام گذاری کنید. ۵/۰ بخش پ شکل ۳
آیا همه برگ های گیاه پیاز توانایی فتوسنتز دارند؟ چرا؟ ۷۵/۰ خیر، زیرا برگ های موجود در پیاز، زیرزمینی بوده و نور به آنها نمی رسد.
بخش یا بخش های حاصل از تکثیر غیرجنسی گیاه نرگس چه نام دارد. ۲۵/۰ پیاز
ساقه رونده و پیاز را مقایسه کنید. (دو شباهت و دو تفاوت) ۱ شباهت: ۱٫ هر دو ساقه زیرزمینی هستند ۲٫ هر دو دارای گره (محل اتصال برگ به ساقه) می باشند. تفاوت: ۱ و ۲٫ ساقه رونده بصورت افقی در سطح خاک زندگی می کند ولی پیاز ساختاری تکمه مانند داشت و در زیر خاک زندگی می کند ۳٫ ساقه رونده توانایی فتوسنتز دارد ولی پیاز این توانایی را ندارد.
روش تکثیر گیاهان زنبق، لاله، سیب زمینی و توت فرنگی را بنویسید. ۱ به ترتیب زمین ساقه، پیاز، غده و ساقه رونده
پایه های مختلف توت فرنگی و پایه های مختلف درختان آلبالو توسط کدام ساختار گیاه می توانند به هم متصل باشند؟ ۵/۰ توت فرنگی ها توسط ساقه های رونده و آلبالوها توسط ریشه ها
برای هر یک از روش های تکثیر (زمین ساقه، ساقه رونده، غده) یک مثال بنویسید. ۷۵/۰ زمین ساقه در زنبق، ساقه رونده در توت فرنگی و غده در سیب زمینی
در مورد ساقه رونده به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) گیاهان جدید در کدام محل تشکیل می شوند. ب) در کدام گیاه دیده می شود مثال بزنید. ۵/۰ الف) در محل گره ب) توت فرنگی
هر یک از خصوصیات ویژگی های زیر به کدام نوع ساقه ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی مربوط می باشد نام ببرید. الف) بعلت ذخیره مواد غذایی متورم می باشد. ب) همانند ساقه هوایی دارای جوانه انتهایی و جانبی می باشد. ج) بخشی کوتاه و تکمه مانند می باشد. د) گیاهان جدید در محل گره های این ساقه بوجود می آیند. ۱ الف) غده ب) زمین ساقه ج) پیاز د) ساقه رونده
شکل مقابل کدام نوع ساقه ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی را نشان می دهد؟ نام برده و بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰  
باتوجه به شکل مقابل که گیاه توت فرنگی را نشان می دهد نام شماره ۱ را نوشته و محل گره را نشان دهید. ۵/۰ شماره ۱ ساقه رونده را نشان می دهد و محل گره نیز دقیقاً در محل تشکیل پایه جدید می باشد.
شلغم و سیب زمینی به ترتیب مربوط به کدام بخش گیاه می باشند. ۵/۰ شلغم ریشه و سیب زمینی ساقه گیاه می باشد.
دو دلیل برای اینکه شغم جزو ساقه گیاه نمی باشد بنویسید. ۵/۰ ۱٫ شلغم دارای ساختاری ریشه می باشد ۲٫ در روی خود دارای بخش های ریشه مانند می باشد.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.