انتشارات موج دانش

فنّاوری و تکثیر گیاهان

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

برای تکثیر گیاهان مطلوب در آزمایشگاه از کدام روش استفاده می شود؟ ۲۵/۰ فن کشت بافت
از فن کشت بافت به چه منظوری استفاده می شود؟ ۵/۰ از این فن برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آنها در آزمایشگاه استفاده می شود.
نحوه انجام فن کشت بافت را توضیح دهید. ۵/۰ در این فن، یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود.
در فن کشت بافت از کدام قسمت یا قسمت های گیاه استفاده می شود. ۵/۰ یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی
محیط کشت مورد استفاده در فن کشت بافت حاوی چه چیزی می باشد؟ ۵/۰ این محیط دارای مواد موردنیاز برای رشد و نمو گیاه می باشد.
کال چیست؟ ۷۵/۰ در فن کشت بافت یاخته و بافت در شرایط مناسب با تقسیم میتوز توده ای از یاخته های هم شکل را بوجود می آورند که کال نامیده می شود.
کال می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی ………… هستند. ۲۵/۰ یکسان
همه مراحل کشت بافت در محیطی کاملاً ………….. انجام می شود. ۲۵/۰ سترون
به توده سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در فن کشت بافت چه می گویند. ۲۵/۰ کال
در کدام روش تولیدمثل گیاهان توده ای بنام کال بوجود می آید. ۲۵/۰ فن کشت بافت
دو ویژگی محیط مورد استفاده در فن کشت بافت را بنویسید. ۵/۰ ۱٫ این محیط کاملاً سترون بوده و ۲٫ دارای مواد موردنیاز برای رشد و نمو گیاه می باشد.
در فن کشت بافت، کال با کدام نوع تقسیم بوجود می آید؟ ۲۵/۰ میتوز
دو کاربرد فن کشت بافت را بنویسید. ۵/۰ ۱٫ تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب ۲٫ تولید انبوه گیاهان در آزمایشگاه
برای تکثیر گیاهان در آزمایشگاه از چه روشی استفاده می شود و اولین بخشی که در این روش بوجود می آید چه نام دارد؟ ۵/۰ فن کشت بافت، کال
کدام مراحل فن کشت بافت در محیط سترون انجام می شود؟ ۲۵/۰ همه مراحل
در فن کشت بافت، کال در کجا تشکیل می شود. ۲۵/۰ در محیط کشت سترون
تکثیر گیاهان به روش فن کشت بافت تولیدمثل جنسی است یا غیرجنسی و چرا؟ ۷۵/۰ غیرجنسی، چون در این روش گامت تولید نمی شود.
از کدام بافت گیاهی می توان باری فن کشت بافت استفاده کرد؟ ۲۵/۰ نرم آکنه
یاخته های نرم آکنه را از کدام سامانه بافتی می توان جدا کرد؟ ۲۵/۰ سامانه بافت زمینه ای
در مورد فن کشت بافت به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) به چه منظوری استفاده می شود؟ ب) توده سلولی حاصل از آن چه نام دارد؟ ج) یک ویژگی محیط کشت را بنویسید. ۱ الف) تولید گیاهان مطلوب و تکثیر آنها در آزمایشگاه ب) کال ج) محیط کشت حاوی مواد غذایی بوده و سترون می باشد. (یک مورد ۲۵/۰)

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.