انتشارات موج دانش

تشکیل یاخته های جنسی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

نام سه سلول که در تولیدمثل جنسی وجود دارد بنویسید. ۷۵/۰ گامت نر، گامت ماده، سلول تخم
گامت نر خزه چه ویژگی خاصی دارد؟ ۵/۰ گامت این گیاهان همانند گامت نر جانوران وسیله حرکتی دارد و می تواند شنا کند.
چرا گیاهان خزه برای انجام تولیدمثل جنسی باید در محیط های مرطوب باشند؟ ۷۵/۰ زیرا گامت نر این گیاهان وسیله حرکتی داشته و برای رسیدن به گامت ماده باید در آب با رطوبت سطح گیاهان شنا کند.
چرا گیاهان گل دار لوله گرده تشکیل می دهند؟ ۵/۰ گامت نر این گیاهان وسیله حرکتی ندارد بنابراین برای رسیدن گامت نر به گامت ماده ساختاری بنام لوله گرده تشکیل می شود.
گامت نر کدام گیاهان شبیه گامت نر جانوران می باشد؟ ۲۵/۰ گیاهانی مانند خزه
گامت های خزه و جانوران چه شباهتی با هم دارند؟ ۵/۰ گامت های نر خزه همانند گامت های نر جانوران دارای وسیله حرکتی می باشد.
گامت نر گیاهان گل دار چه تفاوتی با گامت نر خزه ها دارد؟ ۵/۰ گامت نر گیاهان گل دار برخلاف گامت نر خزه ها فاقد وسیله حرکتی می باشد.
گامت نر گیاه کدو (همانند/ برخلاف) گامت نر گیاه آلبالو (دارای/ فاقد) وسیله حرکتی می باشد. ۵/۰ همانند- فاقد
لوله گرده چه نقشی در گیاهان گل دار دارد؟ ۵/۰ وظیفه انتقال گامت نر به گامت ماده را برعهده دارد.
در نهاندانگان کیسه های گرده در …………….. تشکیل می شوند؟ ۲۵/۰ بساک
کیسه های گرده یاخته های (دیپلوئید/ هاپلوئید) دارد. ۲۵/۰ دیپلوئید
از تقسیم ……………. یاخته های داخل کیسه گرده تعداد …………. هاپلوئیدی ایجاد می شود. ۵/۰ میوز- چهار
برای تشکیل ۱۶ عدد دانه گرده نارس لوبیا حداقل چند تقسیم میوز باید انجام شود؟ ۲۵/۰ چهار
گرده های نارس موجود در بساک، حاصل تقسیم …………….. می باشند. ۲۵/۰ میوز
سه نوع یاخته هاپلوئید موجود در بساک را نام ببرید. ۷۵/۰ گرده نارس، یاخته رویشی، یاخته زایشی
کدام دو یاخته هاپلوئیدی موجود در بساک را می توان از خارج از بساک نیز مشاهده کرد؟ ۵/۰ سلول رویشی و سلول زایشی که در دانه گرده رسیده قرار دارند.
دانه های گرده نارس حاصل تقسیم ………… بوده و خودشان تقسیم ………….. انجام می دهند. ۵/۰ میوز- میتوز
در داخل کیسه گرده کدام تقسیم یا تقسیم ها می تواند انجام بگیرد؟ ۵/۰ میوز و میتوز
در داخل بساک دانه گرده نارس با تقسیم …………. به ………….. تبدیل می شود. ۵/۰ میتوز- دانه گرده رسیده
دانه گرده نارس و رسیده را مقایسه کنید. ۵/۰ شباهت: هر دو هاپلوئید هستند و تفاوت: دانه گرده نارس یک سلولی ولی دانه گرده رسیده دو سلول دارد. دیواره دانه گرده رسیده متفاوت با دانه گرده نارس می باشد.
برای تبدیل گرده نارس به دانه گرده رسیده چه تغییراتی در آن رخ می دهد؟ ۵/۰ یک تقسیم میتوز رخ می دهد و تغییراتی در دیواره آن بوجود می آید.
اجزای سازنده دانه گرده رسیده را نام ببرید. ۱ یک دیواره خارجی، یک دیواره داخلی، یک یاخته رویشی و یک یاخته زایشی
نام سلولهای موجود در دانه گرده رسیده را فقط نام ببرید. ۵/۰ سلول رویشی و سلول زایشی
دو بخش موجود در اطراف سلولهای دانه گرده را بنویسید. ۵/۰ دیواره داخلی و دیواره خارجی
بیرونی ترین بخش دانه گرده رسیده چه نام دارد؟ ۲۵/۰ دیواره خارجی
لایه ای از دانه گرده که در تماس با سلولهای رویشی و زایشی قرار دارد چه نامیده می شود؟ ۲۵/۰ دیواره داخلی
در داخل بساک (یک/ چند) کیسه گرده وجود دارد؟ ۲۵/۰ چند
محل تشکیل تخمک ها در گل ………… نام دارد. ۲۵/۰ تخمدان
در داخل تخمدان گل ها چه چیزی تشکیل می شود. ۲۵/۰ تخمک
دو بخش سازنده تخمک جوان گیاهی را نام ببرید. ۵/۰ پوششی دو لایه که یاخته های دیپلوئیدی را در بر می گیرد.
بافت خورش چیست؟ ۵/۰ یاخته های دیپلوئیدی موجود در تخمک که توسط پوشش دولایه ای احاطه شده اند.
یاخته های دیپلوئیدی احاطه شده توسط پوشش تخمک گیاهی را ……….. می نامند. ۲۵/۰ بافت خورش
یک ویژگی یاخته های بافت خورش را بنویسید. ۲۵/۰ دیپلوئید هستند.
نحوه تشکیل گامت ماده در گیاهان گل دار را توضیح دهید. ۱ یکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاخته هاپلوئید ایجاد می کند. از این چهار یاخته فقط یکی باقی می ماند که به تقسیم میتوز ساختاری بنام کیسه رویانی ایجاد می کند یکی از این سلولها تخمزا می باشد.
اولین اقدام برای تشکیل گامت ماده در بافت خورش گیاهان نهان دانه چیست؟ ۲۵/۰ بزرگ شدن یکی از یاخته های بافت خورش
تقسیم میوزی که در گیاهان برای تشکیل گامت ماده انجام می شود چه ویژگی خاصی دارد؟ ۲۵/۰ چهار سلول بوجود می آورد که یکی از آنها بزرگتر از بقیه می باشد (سیتوکینز نامساوی)
سرنوشت سلولهای حاصل از میوز سلول بافت خورش را بنویسید. ۵/۰ یکی از این سلولها (بزرگتر) با تقسیم میتوز ساختاری بنام کیسه رویانی ایجاد می کند سه تا سلول (کوچکتر) می میرند.
کیسه رویانی در گیاهان چگونه بوجود می آید؟ ۷۵/۰ از تقسیم میتوزی سلول بزرگتر حاصل از میوز
هاپلوئید و دیپلوئید بودن هر یک از بخش های زیر را مشخص کنید. الف) کیسه رویانی ب) کیسه گرده ج) دانه گرده رسیده ۷۵/۰ الف) کیسه رویانی هاپلوئید ب) کیسه گرده دیپلوئید ج) دانه گرده رسیده هاپلوئید
برای تشکیل کیسه رویانی از یک سلول دیپلوئید بافت خورش چند بار تقسیم میوز و چند بار تقسیم میتوز و چند بار سیتوکینز انجام می شود؟ ۷۵/۰ یک بار میوز ۷ بار میتوز و ۶ بار سیتوکینز
کیسه رویانی …………… سلول و …………… هسته دارد. ۵/۰ هشت سلول و هفت هسته
نام دو سلول موجود در کیسه رویانی نهان دانگان را بنویسید. ۵/۰ تخم زا، یاخته دو هسته ای
در نهان دانگان یاخته تخمزا مستقیماً در داخل کدام ساختار قرار دارد؟ نام سلول دیگر موجود در این ساختار را بنویسید. ۵/۰ کیسه رویانی، یاخته دو هسته ای
کیسه رویانی نهاندانگان محصول مستقیم کدام نوع تقسیم می باشد. ۲۵/۰ میتوز
دو سلول کیسه رویانی که در لقاح شرکت می کنند بنویسید. ۵/۰ سلول رویشی و سلول زایشی
یاخته دو هسته ای موجود در کیسه رویانی در کدام فرایند زیستی شرکت می نماید؟ ۲۵/۰ لقاح
گامت ماده در گیاهان نهان دانه چه نام دارد؟ ۲۵/۰ تخمزا
بزرگترین و بیرونی ترین یاخته موجود در کیسه رویانی نهان دانگان چه نام دارند؟ بنویسید. ۵/۰ بزرگترین یاخته دو هسته ای و بیرونی ترین یاخته تخمزا
از چهار سلول حاصل از میوز در خورش نهاندانگان (داخلی ترین/ بیرونی ترین) سلول زنده می ماند. ۲۵/۰ داخلی ترین
با توجه به شکل مقابل که مراحل تشکیل دانه گرده را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.    

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.