انتشارات موج دانش

رویش دانه

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

در گیاهان پوسته تخمک به ………….. تبدیل می شود. ۲۵/۰ پوسته دانه
پوسته دانه ها معمولاً (نرم/ سخت) است. ۲۵/۰ سخت
پوسته دانه از چه نوع یاخته هایی تشکیل شده است؟ ۲۵/۰ اسکلرانشیم (سخت آکنه)
پوسته دانه چه نقشی دارد؟ ۵/۰ رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمه های فیزیکی یا شیمیایی حفظ می کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شود.
پوسته دانه دانه را در مقابل چه چیزهایی حفظ می کند؟ ۵/۰ رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمه های فیزیکی یا شیمیایی حفظ می کند.
پوسته دانه چگونه مانع رشد سریع رویان می شود؟ ۵/۰ با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه
پوسته دانه با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از …………… می شود. ۵/۰ رشد سریع رویان
بعد از تشکیل رویان …………….آن تا مدتی ……………. می شود. ۵/۰ رشد، متوقف
اولین مرحله ای که رشد رویان در آن متوقف می شود چه زمانی است؟ ۵/۰ بعد از تشکیل رویان
رویانی که رشد آن متوقف شده است چه زمانی رشد خود را از سر می گیرد؟ ۵/۰ زمانی که شرایط مناسب باشد.
دانه دست چیست؟ ۵/۰ رویان در شرایط مناسب رشد خود را از سر می گیرد و به صورت گیاهی کوچک از دانه خارج می شود که به آن دانه دست می گویند.
گیاه کوچکی که از رشد رویان در شرایط مناسب از دانه خارج می شود چه نام دارد؟ ۲۵/۰ دانه دست
چه زمانی گفته می شود که دانه رویش یافته است؟ ۵/۰ زمانی که رویان رشد خود را از سر می گیرد و به صورت گیاه کوچکی بنام دانه دست از دانه خارج می شود.
زمانی که رویان گیاهی به صورت دانه دست در می آید گفته می شود که دانه …………….. یافته است. ۲۵/۰ رویش
شرایط موردنیاز برای رویش دانه را نام ببرید. ۷۵/۰ آب، اکسیژن و دمای مناسب
دانه ها از جذب آب …………… می شوند و پوسته آنها ………….. بر می دارد. ۵/۰ متورم، شکاف
در موقع رویش دانه پوسته چگونه شکاف بر می دارد؟ ۵/۰ دانه ها با جذب آب متورم می شوند و پوسته آنها شکاف بر می دارد.
اهمیت شکاف برداشتن پوسته دانه در موقع رویش چیست؟ ۵/۰ باعث می شود اکسیژن کافی به رویان برسد.
چه عاملی باعث می شود که در موقع رویش دانه اکسیژن کافی به رویان برسد؟ ۲۵/۰ شکاف برداشتن پوسته دانه
دانه ها در موقع رویش چگونه متورم می شوند؟ ۲۵/۰ با جذب آب
رویان گیاهی با استفاده از ذخایر غذایی ………….. و ………….. خود را از سر می گیرد. ۵/۰ رشد و نمو
چه عاملی سبب افزایش طول ساقه و ریشه در موقع رویش دانه می شود؟ ۵/۰ تقسیم سریع یاخته های سرلادی
سه سامانه بافتی که در ریشه و ساقه گیاه بوجود می آید نام ببرید. ۷۵/۰ نرم آکنه (پارانشیم)، چسب آکنه (کلانشیم) و سخت آکنه (اسکلرانشیم)
دو نوع رویش دانه ها در نهاندانگان را فقط نام ببرید. ۵/۰ رویش زیرزمینی و رویش روزمینی
رویش دانه ها در نهاندانگان بر چه اساسی به دو دسته تقسیم می شود؟ ۵/۰ بر اساس اینکه در موقع رویش دانه، لپه ها درون خاک بمانند یا همراه با ساقه از خاک خارج شوند.
منظور از رویش روزمینی چیست؟ ۵/۰ در این نوع رویش لپه ها همراه با ساقه از خاک خارج می شوند.
منظور از رویش زیرزمینی چیست؟ ۵/۰ در این نوع رویش لپه ها درون خاک می مانند
اگر در موقع رویش دانه لپه ها از خاک خارج شوند رویش از نوع …………… است. ۲۵/۰ روزمینی
اگر در موقع رویش دانه لپه ها در خاک باقی بمانند رویش از نوع …………… است. ۲۵/۰ زیرزمینی
منظور از رشد رویشی در گیاهان چیست؟ ۷۵/۰ یعنی تولید برگ، شاخه و ریشه های جدید
بعد از رشد رویشی در گیاهان گل دار کدام بخش ها تشکیل می شوند؟ ۷۵/۰ گل، میوه و دانه
روش دانه ذرت و پیاز به ترتیب از چه نوعی است؟ ۵/۰ ذرت از نوع زیرزمینی و پیاز از نوع روزمینی
رویش دانه لوبیا از چه نوعی است؟ ۲۵/۰ روزمینی
یک گیاه دارای رویش زیرزمینی و یک گیاه دارای رویش روزمینی نام ببرید. ۵/۰ زیرزمینی مثل ذرت و روزمینی مثل پیاز و لوبیا
دانه ذرت و لوبیا را از نظر رویش مقایسه کنید. ۵/۰  
در پیاز باقی مانده دانه از خاک خارج (می شود/ نمی شود) ۲۵/۰ می شود
با توجه به شکل مقابل که رویش دانه لوبیا را نشان می دهد بخش مشخص شده را نام گذاری کنید. ۲۵/۰ لپه های خشک شده

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.