انتشارات موج دانش

عمر گیاهان چقدر است؟

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

گیاهان را بر اساس طول عمر به سه دسته تقسیم می کنند این سه دسته را نام ببرید.          75/0       گیاهان یک ساله، دو ساله و چند ساله

حداقل و حداکثر عمر گیاهان چقدر است؟         5/0        از چند روز تا چند قرن

معمولاً طول عمر کدام گیاهان زیاد است؟         5/0        معمولاً طول عمر درختان که سرلاد پسین دارند.

معمولاً طول عمر کدام گیاهان بیشتر است؟       25/0       گیاهان علفی (غیردرختی)

منظور از گیاهان یک ساله چیست؟     5/0        این گیاهان در مدت یک سال یا کمتر رشد و تولیدمثل می کنند و سپس می میرند.

دو گیاه یک ساله نام ببرید.             5/0        گندم و خیار

منظور از گیاهان دو ساله چیست؟      5/0        این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و در سال دوم با تولید گل و دانه رشد زایشی دارند.

رشد گیاهان دو ساله در سال اول چگونه است؟    5/0        این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و مواد حاصل از فتوسنتز را ذخیره می کنند.

رشد گیاهان دو ساله در سال دوم چگونه است؟    5/0        در سال دوم رشد زایشی دارند و ساقه گل دهنده ایجاد می کنند و گل و دانه می دهند.

رشد زایشی و رشد رویشی گیاهان دو ساله به ترتیب در کدام سال رخ می دهد؟     5/0        رشد زایشی در سال دوم و رشد رویشی در سال اول

دو گیاه دو ساله نام ببرید. ۵/۰        شلغم و چغندر قند

شلغم و چغندرقند مواد حاصل از فتوسنتز را در کجا ذخیره می کنند؟    25/0       در ریشه

شلغم و چغندر در سال اول چگونه رشد می کنند؟            5/0        این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشه آنها ذخیره می شود.

شلغم و چغندر در سال دوم چگونه رشد می کنند؟            75/0       در سال دوم ساقه گل دهنده ایجاد می کنند و مواد ذخیره شده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به مصرف می رسند.

مواد ذخیره شده در ریشه شلغم و چغندر چه نقشی برای گیاه دارند؟     5/0        گیاه در سال دوم رویش از آنها برای تشکیل گل و دانه استفاده می کند.

گیاهان چند ساله:                              

منظور از گیاه چند ساله چیست؟       5/0        گیاهانی که سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهند.

(بعضی/ همه) گیاهان چند ساله هر ساله می توانند گل، دانه و میوه تولید کنند.    25/0       بعضی

دو گروه از گیاهان چند ساله را نام ببرید.           5/0        درخت ها و درختچه ها

گیاه علفی چند ساله وجود (دارد/ ندارد).           25/0       دارد

از گیاهان علفی چند ساله یک مثال بزنید.         25/0       زنبق

زنبق چگونه می تواند چندساله باشد؟  5/0        بعلت داشتن زمین ساقه که در خاک باقی می ماند.

زنبق از نظر طول عمر جزو کدام گیاهان می باشد؟           25/0       چند ساله

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.